Clock-Time

Antôn Hà Văn Minh

/ 3469 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C Hot

MMCD 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C Lc 16: 26-38 Lm. Antôn Hà Văn Minh.
/ 3495 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 130: Chúa Nhật XXIII Thường Niên C Hot

MMCD 130: Chúa Nhật XXIII Thường Niên C, Lc 14: 25-33, Lm. Antôn Hà Văn Minh.

/ 4609 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 129: Chúa Nhật XXII Thường Niên C Hot

Muối men cho đời 129 – Chúa Nhật XXII TNC - Lc 14: 1.7-14, Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 2499 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 128: Chúa Nhật XXI Thường Niên C Hot

MMCD 128: Chúa Nhật XXI Thường Niên C Lc 13: 22-30 Lm. Antôn Hà Văn Minh.

/ 3645 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C , Tin Mừng: Ga 16, 12-15, Lm. AnTôn Hà Văn Minh
/ 2524 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C, Tin Mừng: Lc 24, 46-53, Lm. AnTôn Hà Văn Minh