Clock-Time

Anton Hà Văn Minh

/ 188 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 15 - 20. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 226 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 21 - 27. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 285 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 165: Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A Hot

Muối Men Cho Đời 165: Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A. Mt 13: 24 - 43. Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 231 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 162 - Bài Giảng Chúa Nhật Thánh Tâm Chúa Giêsu Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 162 - Bài Giảng Chúa Nhật Thánh Tâm Chúa Giêsu - Tin Mừng Mt 11:25-30. Suy Niệm Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 396 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Tin Mừng Ga 3:16-18. Suy Niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh