Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh | Ga 17,11b-19 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
14/05/2024
465
Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại việc Ðức Giêsu đã cầu nguyện để các môn đệ được thánh hiến nhờ sự thật và sự thánh thiêng của Thiên Chúa: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17). Hạn từ “thánh hiến” trong Kinh thánh có nghĩa là thánh thiêng hay dành riêng cho Thiên Chúa. Hạn từ này cũng có nghĩa là được trang bị với những phẩm chất của tâm, trí, bản tính cho một công việc hay một chức vụ nào đó.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19)

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại việc Ðức Giêsu đã cầu nguyện để các môn đệ được thánh hiến nhờ sự thật và sự thánh thiêng của Thiên Chúa: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17). Hạn từ “thánh hiến” trong Kinh thánh có nghĩa là thánh thiêng hay dành riêng cho Thiên Chúa. Hạn từ này cũng có nghĩa là được trang bị với những phẩm chất của tâm, trí, bản tính cho một công việc hay một chức vụ nào đó.

Hôm nay, Đức Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến, tức là được “tách ra” để thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc về Ngài. Thuộc về Chúa Cha, tức là thuộc về chân lý. Thuộc về Chúa Cha cũng là phó thác, tin tưởng vào tình thương của Ngài. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ. Nhờ đó, người môn đệ được hiện hữu giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Giữa sự ác, lọc lừa nhưng không thuộc về chúng, mà ngược lại các ông phải làm chứng cho chân lý Tin mừng.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Khi thuộc về Chúa qua bí tích này, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Trở nên môn đệ cũng có nghĩa là trở nên chứng nhân. Vì thế, chúng ta không thể không làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Làm chứng cho Chúa, tức là từ bỏ ma quỷ và mọi việc, mọi sự sang trọng của chúng. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là đi ngược với những điều bất chính mà con người ngày nay bày ra.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ bằng sự thật, bằng lời của Người, thì xin cũng thánh hóa chúng con để chúng con được thuộc trọn về Cha và trở nên giống Cha dù vẫn sống giữa thế gian này. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT