Header

BỤI - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 6,7-13) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
08/07/2024
85
Con người được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất khi chết. Do đó, bụi biểu trưng cho sự nghèo hèn thấp kém. Trong Kinh Thánh, bụi bị giũ bỏ khỏi chân để báo trước cuộc phán xét mai sau. Bụi cũng được dùng như cách diễn tả nỗi khổ sầu...
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
BỤI
CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 6,7-13)

“... Hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” (Mc 6,11).

Con người được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất khi chết. Do đó, bụi biểu trưng cho sự nghèo hèn thấp kém. Trong Kinh Thánh, bụi bị giũ bỏ khỏi chân để báo trước cuộc phán xét mai sau. Bụi cũng được dùng như cách diễn tả nỗi khổ sầu.

Con người được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi đất: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh lực vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7 x. St 18,27 Tv 103,14 1Cr 15,47).

Chúng ta sẽ trở về bụi đất khi chết: “... người là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất...” (St 3,19tt). “Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi” (Tv 90,3 x. G 10,9 34,15 Gv 12,7).

Bụi đất biểu trưng sự nghèo hèn thấp kém: “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng Người cất nhắc từ đống phân tro...” (1V2,8 x. St 18,27 1V 16,2 G 30,19).

Bụi đất sánh với số đông: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mắt đất; nếu ngươi đếm được bụi trên mặt đất, thì mới đếm được dòng dõi ngươi” (St 13,16 x. St 28,14 Tv 78,27).

Bụi đất bị giũ khỏi chân là dấu báo trước sự phán xét: “Nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ” (Mc 6,11 // Mt 10,14 // Lc 9,5 x. Lc 10,10-11 Cv 13,51).

Bụi được dùng để diễn tả sự phiền muộn và lòng thống hối: “Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (G 42,5-6). “hàng kỳ mục của Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy bụi tro, mình mặc áo vải thô, các cô trinh nữ Giêrusalem gục đầu sát đất” (Ac 2,10 x. Gs 7,6 G 2,12 Ed 27,30 Kh 18,19).

CHIA SẺ BÀI VIẾT