Header

CHÚA THÁNH THẦN VÀ TỘI PHẠM CHỐNG LẠI NGÀI - Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 3,20-30) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
04/06/2024
3.4K
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ...
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
CHÚA THÁNH THẦN VÀ TỘI PHẠM CHỐNG LẠI NGÀI
CHÚA NHẬT TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 3,20-30)

Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.

Chúa Giêsu cảnh báo chống lại sự phạm thượng: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mà tội muôn đời” (Mc 3,29 // Mt 12,31-32 // Lc 12,10 x. 1Ga 5,16).

Phạm thượng gán ghép sai trái việc của Chúa Thánh Thần là do ảnh hưởng của ác quỷ:

- Chúa Giêsu bị tố cáo là bị quỷ ám: “Các kinh sư từ Giêrusalem xuống lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mc 3,22 // Mt 12,24 // Lc 11,15 x. Mt 10,25 Ga 7,20 4,48.52 10,20).

- Chúa Giêsu bị tố cáo là đã dùng quyền lực ma quỷ mà trừ quỷ: “Những người Pharisêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mt 9,34 x. Mt 12,24 // Mc 3,22 // Lc 11,15).

- Chúa Giêsu bác bỏ những tấn công này: “Bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn... Nếu Satan trừ Satan thì sẽ chia rẽ, nước nó tồn tại sao được. Nếu tôi dựa vào thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ. Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông...” (Mt 12,25-29 // Mc 3,23-27 // Lc 11,17-22).

Phạm thượng là hành động theo cách chối bỏ công cuộc của Thánh Thần, như Thánh Phêrô nói với Khanania: “Sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần...” (Cv 5,3 x. Is 63,10 1Tx 5,19 Dt 10,26-31).

CHIA SẺ BÀI VIẾT