Header

HỒ NGHI (NHỮNG KẺ HỒ NGHI) - Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B (Ga 20,19-31) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
02/04/2024
43
Ông Môsê khi được sai đến gặp Pharaô để đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập đã thưa lại: “Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập?” (Xh 3,11 x. Xh 4,1.10-13: sợ người ta không tin; Xh 6,12-30: hồ nghi vì mình kém ăn nói; Ds 11,13-15: dân đói và hồ nghi khả năng dẫn đầu dân Chúa).
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
HỒ NGHI (NHỮNG KẺ HỒ NGHI)
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B
(Ga 20,19-31)

“Nếu ... tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

Thánh Kinh cung cấp nhiều mẫu gương các kẻ tin bày tỏ những hồ nghi nhất thời đặc biệt về ý muốn và quyền năng Chúa nhắm giải thoát dân Người, về bản chất của mục tiêu Chúa nhắm tới và về chỗ đứng riêng của mình trong kế hoạch thần linh.

Những người hồ nghi về kết quả việc phục vụ Thiên Chúa:

- Ông Môsê khi được sai đến gặp Pharaô để đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập đã thưa lại: “Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập?” (Xh 3,11 x. Xh 4,1.10-13: sợ người ta không tin; Xh 6,12-30: hồ nghi vì mình kém ăn nói; Ds 11,13-15: dân đói và hồ nghi khả năng dẫn đầu dân Chúa).

- Ông Ghit-ôn hồ nghi khả năng cứu dân; ông thưa: “Ôi thưa Ngài, con là gì mà cứu Israel? ...” (Tl 6,15 x. Tl 6,17.36-40).

- Ông Êlia trên đường chạy trốn bà Ideven đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi ...” (1V 19,3-4 x. 1V 19,10.14).

- Tiên tri Giêrêmia được trao sứ mạng đã thưa: “Ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6 x. Gr 15,10).

Những người có lúc hồ nghi những lời hứa của Chúa; như ông Abram đã thưa với Chúa: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?” (St 15,8). Cũng chính Abraham đã được đổi tên và còn hồ nghi: “Ông cười và nghĩ bụng: đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Sara đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao?” (St 17,17 x. Xh 18,12-15 Lc 1,18)

Những người hồ nghi quyền năng Chúa:

- Ông Abraham và Isaac hồ nghi bao bọc chở che của Chúa: Sợ mình không được an toàn, nên lừa dối, gọi vợ là em gái” (St 12,12-13 x. St 20,2 26,7).

- Ông Môsê và dân Israel trong sa mạc: “Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!” (Xh 5,22-23 x. Xh 14,10-11: bên bờ Biển Đỏ; Ds 11,21-22: lương thực; Xh 13,31-33: thám hiểm và hồ nghi Chúa có cho thắng được ở Canaan không? Xh 20,7-12: ông Môsê đập vào tảng đá hai lần làm cho nước chảy ra).

- Những người khác hồ nghi sự giải thoát của Thiên Chúa: dân Israel khiếp sợ Gôliath (1Sm 16,2); Vua Achaz sợ ... (Is 7,2); ông Phêrô hồ nghi khi đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu (Mt 14,29-31); Hội Thánh sơ khai hồ nghi ông Phêrô được giải cứu (Cv 12,14-15).

Các tín hữu chất vấn Thiên Chúa:

- Ghitôn chất vấn hành động của Thiên Chúa (x. Tl 6,13 x. Ds 11,10-12 14,3 Gs 7,7-8).

- Chất vấn lệnh Chúa: tiên tri Samuel khi được sai đi xức dầu phong vương cho vua Đavid (1Sm 16,2); các tôi tớ ông Êlisa hồ nghi về lương thực có đủ cho dân không? (2Sm 4,42-43). Vua Achaz (Is 7,12); các môn đệ Chúa Giêsu (Mc 6,37 // Mt 14,16-17 // Lc 9,13). Chị Martha hồ nghi Lazarô hồi sinh? (Ga 11,39); ông Khanania thắc mắc về ông Saulê (Cv 9,13-14).

Các tín hữu với các hồ nghi về Chúa Giêsu Kitô: các ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,2-3 // Lc 7,18-19). Ông Tôma (Ga 20,25) (x. Mt 28,17 Mc 16,11-14 Lc 24,25).


CHIA SẺ BÀI VIẾT