Header

HỒ NGHI VÀ CÁC XỬ SỰ - Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B (Ga 20,19-31) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
02/04/2024
90
Sự thiếu chắc chắn có thể sửa lại nhờ sự đoan chắc của lời Chúa, khi nhớ lại lòng nhân hậu của Ngài trong quá khứ, phản ánh quyền năng và kêu cầu tình thương không thay đổi của Ngài. Các tín hữu cần giúp đỡ kẻ yếu bằng sự nhẫn nại và khích lệ phản ánh chính sự cảm thương của Chúa.
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
HỒ NGHI VÀ CÁC XỬ SỰ
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B
(Ga 20,19-31)

“... Đừng cứng lòng (hồ nghi) nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).

Sự thiếu chắc chắn có thể sửa lại nhờ sự đoan chắc của lời Chúa, khi nhớ lại lòng nhân hậu của Ngài trong quá khứ, phản ánh quyền năng và kêu cầu tình thương không thay đổi của Ngài. Các tín hữu cần giúp đỡ kẻ yếu bằng sự nhẫn nại và khích lệ phản ánh chính sự cảm thương của Chúa.

Đối phó với hồ nghi bằng cách nắm chắc sự thật của Chúa:

- Tin chắc vào lời Chúa: “Con bằng trông cậy ở lời Chúa” (Tv 119,147 x. Tv 119,116 Ga 20,30 Rm 15,4 2Pr 1,19 1Ga 5,13).

- Chấp nhận sửa sai và hiểu theo lời Chúa: “...tất cả những gì viết trong Sách Thánh ... có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính...” (2Tm 3,14-17 x. Tv 119,130 Cn 6,23 1Cr 10,11).

- Tránh biếng nhác suy tư : “chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý ...” (Ep 4,14 1Tm 6,20-21 2Tm 2,16.23 Tt 3,9).

Đối phó với hồ nghi bằng việc suy gẫm những việc Chúa làm:

- Nhớ lại những kỳ công của Chúa trong quá khứ : Tv 77,10-20 x, Đnl 7,17-19 1Sb 16,8-12 // Tv 105,1-6 Tv 22,4-5 74,12-17 143,5 Is 46,9 Mt 16,9-10).

- Tưởng niệm những kỳ công của Chúa, chẳng hạn việc mừng lễ Vượt Qua (Xh 12,14. X. Đnl 16,1 Lc 22,19 1Cr 11,24-25).

- Thuật lại “những điều tai nghe mắt thấy ...” (Mt 11,4-6 Ga 10,38 14,11).

Đối phó với hồ bằng tín thác :

- Tín thác vào tình yêu không dời đổi của Chúa: “... Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con bởi vì Ngài nhân hậu ...” (Tv 6,2-4 x. Tv 42,8 Is 49,15-16 54,10 Gs 31,3-4)

- Tin tưởng Chúa đang hiện diện; như Chúa nói ông Giacob : “Này Ta ở với ngươi ...” (St 28,15 x. Xh 3,12 Đnl 20,1 2Sb 20,15-17 Tv 42,11 73,23-26).

- Tin tưởng vào sức mạnh của Chúa: “...Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta” (Is 41,10 x. 1V 19,6-8 Is 40,28-31 43,2).

Nhớ rằng Chúa quan tâm đến kẻ yếu:

- Chúa thương cảm kẻ yếu, như mục tử chăm sóc chiên (Ed 34,16 x. Is 42,3).

- Ơn Chúa dành cho kẻ hồ nghi về lời Chúa hứa, như Ngài đã trả lời cho ông Môsê đang chịu sự cứng lòng của vua Pharaô. (Xh 5,5,22-6,1 x. Ds 11,21-23 Tl 6,39-40 Ga 20,27).

Quan niệm mục vụ đối với người hồ nghi:

- Nhẫn nại với họ: “những người do dự thì anh em phải thương xót” (Gđ 22 x. Rm 14,1-4.15-17 15,1).

- Khích lệ những ai nghi ngại: “đạo quân Israel phục hồi được khí thế và lại dàn trận để chiến đấu tại chính nơi đã dàn trận hôm trước” (Đnl 20,22 x, G 4,3-4 và 2Sb 32,6-8 Is 35,3-4 40,1 1Tx 3,2 Dt 10,23-25 12,12).


CHIA SẺ BÀI VIẾT