Header

TĂNG TRƯỞNG/ PHÁT TRIỂN - Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 4,26-34) | Từ ngữ Kinh Thánh

avatarby Quốc Khánh
10/06/2024
3.2K
Tiến trình phát triển và chín mùi được dùng để nói về sự tiến triển của Nước Chúa và sự phát triển thiêng liêng của các tín hữu. Thánh Kinh dùng hình ảnh sự tăng trưởng (của hạt giống, cây cối) để nhấn mạnh bản chất năng động của đức tin cá nhân và Nước Chúa...
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy

TỪ NGỮ KINH THÁNH
TĂNG TRƯỞNG/ PHÁT TRIỂN
CHÚA NHẬT TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 4,26-34)

“Đêm hay ngày... hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)

Tiến trình phát triển và chín mùi được dùng để nói về sự tiến triển của Nước Chúa và sự phát triển thiêng liêng của các tín hữu. Thánh Kinh dùng hình ảnh sự tăng trưởng (của hạt giống, cây cối) để nhấn mạnh bản chất năng động của đức tin cá nhân và Nước Chúa.

Các hình ảnh về sự tăng trưởng:

- Thơ ấu tới trưởng thành: “... chúng ta không còn là những trẻ nhỏ... chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện...” (Ep 4,13-15 x. 1Cr 3,1-2 13,11 14,20 Dt 5,12-14 1Pr 2,2).

- Hạt giống và thân cây ( Lc 8,14-15 // Mt 13,22-23 // Mc 14,19-20 x. 2Cr 9,10).

Các tông đồ làm việc vả cầu nguyện để các tín hữu tăng trưởng “chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh. Điều chúng tôi cầu xin là anh em được nên hoàn thiện” (2Cr 13,9 x. Cl 12,8 4,12).

Các chiều kích của việc tăng trưởng thiêng liêng:

- Trong đức tin: “... chúng tôi hy vọng rằng: một khi đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em” (2Cr 10,15-16 x. 2Tx 1,3).

- Trong sự hiểu biết: “Anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta” (2Pr 3,18 x. Ep 1,17-18 3,16-19 Cl 1,10 2Pr 1,3.6).

- Trong tình yêu: “... Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau... anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa” (1Tx 4,10 x. Pl 1,19 1Tx 3,12 2Pr 1,7-8).

Sự tăng trưởng là do Thiên Chúa: “... được lớn lên nhờ sức mạnh Thiên Chúa ban” (Cl 3,19 x. 1Cr 3,6-7 2Cr 9,10 Pl 1,6).

Tăng trưởng nhờ tinh thần môn sinh:

- Dứt bỏ bản ngã tội lỗi: “Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tuông cùng mọi lời nói xấu gièm pha” (1Pr 2,1 x. Rm 8,13-14 2Cr 7,1 Gl 5,24 Ep 4,22-24 Cl 3,5-10).

- Vươn lên từ những giáo huấn cơ bản (Dt 6,1-2 x. 5,1-14).

- Suy nghĩ chín chắn: “... về mặt phán đoán thì phải là người trưởng thành” (1Cr 14,20 x. Rm 12,1).

- Kiên trì trong đức tin: “chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn bằng những việc hoàn hảo...” (Gc 1,4 x. Pl 2,12 3,12 2Pr 1,5-8).
- Góp phần làm cho Hội Thánh tăng trưởng bằng việc thực hiện các ân sủng (Ep 4,1-12 x. 1Cr 11,1-5 Ep 4,13-16).

Các mẫu gương về sự tăng trưởng thiêng liêng nơi vài tôi tớ của Chúa: 1Sm 2,20: cậu bé Samuel; Lc 2,52: Đức Giêsu; Lc 1,80: Gioan Tẩy Giả; Cv 9,22: ông Phaolô.

Sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa

- Thiên Chúa hứa rằng Nước Ngài sẽ lớn mạnh (Cl 1,6 x. Mt 13,31-33 // Mc 4,30-32 // Lc 13,18-21 Mc 4,26-29).

- Hội Thánh sơ khai tăng số (Cv 4,4 x. Cv 2,41.47 5,14 6,7 9,31 11,21 14,1 16,5)


CHIA SẺ BÀI VIẾT