Clock-Time

Cấu Trúc Thánh Lễ Hiện Nay

Cấu Trúc Thánh Lễ gồm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể

Theo nghi thức hiện nay, thánh lễ gồm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Cả hai liên kết với nhau chặt chẽ để làm nên một việc thờ phượng. Vì trong thánh lễ cả Lời Chúa lẫn Mình Chúa đều được dọn thành một bữa ăn để giáo huấn và bổ dưỡng các tín hữu. Tuy nhiên, trước  khi đi vào nghi lễ chính thức, còn có phần mở đầu, và sau nghi lễ còn có phần kết thúc (QCSL 8).

Theo thứ tự, nghi thức thánh lễ được diễn tiến như sau :
 
I. Nghi thức đầu lễ :
 
      + Ca nhập lễ
      + Dấu thánh giá
      + Lời chào chúc
      + Lời dẫn lễ
      + Việc sám hối
      + Kinh “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con”
      + Kinh Vinh Danh
      + Lời nguyện nhập lễ.
 
II. Phụng vụ Lời Chúa
 
      + Các bài đọc sách Thánh và những bài xen kẽ.
      + Bài giảng
      + Kinh Tin Kính
      + Lời nguyện tín hữu (Lời nguyện chung)
 
III. Phụng vụ Thánh Thể
      * Chuẩn bị lễ vật
               - Dâng bánh rượu
               - Rửa tay
               - Kêu mời cầu nguyện
               - Lời nguyện tiến lễ
 
      * Kinh Tạ Ơn
               - Lời tiền tụng
               - Kinh Thánh chí thánh ...
               - Đặt tay trên lễ vật
               - Truyền phép
               - Kinh ‘tưởng nhớ’ (anamnesis)
               - Kinh cầu cho kẻ sống và kẻ chết
               - Lời chúc tụng kết thúc
 
      * Nghi thức hiệp lễ
               - Kinh Lạy Cha
               - Kinh Chiên Thiên Chúa
               - Rước lễ
               - Tráng chén
               - Lời nguyện hiệp lễ
 
IV. Nghi thức kết thúc
      + Phép lành cuối lễ
      + Giái tán.

Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Phụng Vụ Thánh Lễ