Clock-Time

Chuỗi Mân Côi Sống

Chuỗi Mân Côi Sống: Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.