Clock-Time

Câu chuyện về bốn người bạn

Một mẩu chuyện tiếng Anh về bốn người bạn tên Everybody, Somebody, Anybody và Nobody khiến nhiều người phải suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm chung.

 
Đây là việc của ai?

Đây là một câu chuyện về bốn người tên lần lượt là Tất Cả Mọi Người, Một Ai Đó, Bất Cứ Ai và Không Ai. Có một công việc quan trọng cần hoàn thành và Tất Cả Mọi Người được đề nghị làm việc đó. Tất Cả Mọi Người lại cho rằng Một Ai Đó sẽ làm nó. Bất Cứ Ai cũng làm được, nhưng cuối cùng Không Ai làm. 

Một Ai Đó tức giận về điều này, bởi vì đây là công việc của Tất Cả Mọi Người. Tất Cả Mọi Người lại nghĩ rằng Bất Cứ Ai sẽ làm. Nhưng Không Ai nhận ra rằng Tất Cả Mọi Người sẽ không làm. Cuối cùng, Tất Cả Mọi Người đổ lỗi cho Một Ai Đó khi Không Ai làm cái điều mà Bất Cứ Ai cũng có thể làm. 

 

 
Thanh Bình