Clock-Time

Hãy Vác Thập Giá

Hãy Vác Thập Giá: Cây "thập giá" mà bạn đang mang to cỡ nào?
 
In a certain village in Umbria (Italy), there lived a man who was always bewailing his lot. He was a Christian, and found the weight of his cross too heavy to bear.

One night, before going to sleep, he begged God to let him change his burden.

That night he had a dream; the Lord led him to a warehouse. "Go ahead and change it," he said. The man saw crosses of all sizes and shapes, with the names of their owners. He picked an average size cross – but when he saw the name of an old friend written on it, he left it aside.

Finally, as God had permitted, he chose the smallest cross he could find.

To his surprise, he saw his own name written on it.

Reflection Questions

How big is the "cross" that you carry?

 Under which circumstances would you ask for a different cross?

 Bring into your thoughts another person who has a cross. Would you give that person a lighter or heavier cross? Why?

Chris Cade


 
 
Hãy Vác Thập Giá

Trong một ngôi làng ở Umbria (Italia), sống ở đó có một người đàn ông luôn luôn than thân trách phận. Ông là một Kitô hữu, và nghĩ rằng thập giá quá nặng so với sức chịu đựng của ông.
Một đêm kia, trước khi đi ngủ, ông cầu xin Thiên Chúa đổi cho ông gánh nặng này.

Đêm đó, ông đã mơ thấy; Chúa dẫn ông đến một nhà kho. Chúa nói với ông "Hãy chọn cái con thích". Người đàn ông nhìn thấy nhiều thánh giá với đủ các kích cỡ và hình dạng, có ghi tên người chủ sở hữu nó. Ông đã chọn một thập giá với kích thước trung bình - nhưng khi nhìn thấy tên của một người bạn cũ được viết trên đó, ông đã bỏ nó sang một bên.

Cuối cùng, như Thiên Chúa đã cho phép, ông đã chọn cây thánh giá nhỏ nhất mà ông tìm thấy.

Thật ngạc nhiên, ông nhìn thấy tên của mình được viết trên đó.

Câu hỏi suy niệm:

Cây "thập giá" mà bạn đang mang to cỡ nào?

Trong hoàn cảnh mà bạn sẽ xin đổi một cây thập giá khác?

Suy nghĩ về thập giá mà người khác đang vác, bạn mong muốn cho người ấy thập giá nhẹ hơn hay nặng hơn? Tại sao?
 
Chuyển ngữ: Cao Nhất Huy