Clock-Time

THE STING

Một vị thánh được ban cho cái tài nói được tiếng của loài kiến. Ngài lại gần một con kiến ra vẻ thông thái nhất và hỏi:
THE STING
A saint was once given the gift of speaking the language of the ants. He approached one, who seemed the scholarly type, and asked, “What is the Almighty like? Is he in any way similar to the ant?” 
Said the scholar, “The Almighty? Certainly not! We ants, you see, have only one sting. But the Almighty, he has two!”
Suggested post script: 
When asked what heaven was like, the ant-scholar solemnly replied, “There we shall be just like Him, having two stings each, only smaller ones.” 
A bitter controversy rages among religious schools of thought as to where exactly the second sting will be located in the heavenly body of the ant. 
Anthony De Mello
 

Một vị thánh được ban cho cái tài nói được tiếng của loài kiến. Ngài lại gần một con kiến ra vẻ thông thái nhất và hỏi:
- Đấng Toàn Năng thì như thế nào? Ngài có thể so sánh với một con kiến ở một khía cạnh nào đó được không?
Con kiến thông thái trả lời: - Đấng Toàn Năng ư? Chắc chắn là không rồi! Như ngài thấy đó, loài kiến chúng tôi chỉ có một cái nọc, nhưng Đấng Toàn Năng thì có tới hai lận!
Ta thử kéo dài câu chuyện. Khi người ta hỏi con kiến Thiên Đàng như thế nào thì con kiến thông thái trả lời nghiêm trang: “Ở trên đó, chúng tôi sẽ giống Đấng Toàn Năng: mỗi một con kiến có hai cái nọc, nhưng nhỏ hơn”.
Thế rồi một cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa các trường phái tư duy đạo giáo về vấn đề là phải đặt cái nọc thứ hai nơi nào cho đúng chỗ trên thân thể của con kiến ở trên trời.


Chuyển ngữ: Cao Nhất Huy