Clock-Time
/ 240 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 29-39: Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu...

/ 212 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 21-28: Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?......

/ 210 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Thường Niên C

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mác-cô ghi lại cách tóm tắt về hoạt động rao giảng của Đức Giê-su và việc Người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên....

/ 222 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22 Thánh sử Luca ghi lại việc Chúa Giê-su chịu phép rửa để giới thiệu thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-su trong chương trình cứu chuộc nhân loại....

/ 245 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô...

/ 225 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi....

/ 242 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để ...

/ 256 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ . ​...

/ 319 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh C

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người. ...

/ 117 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trước Lễ hiển Linh Năm C

Tin Mừng Ga 1: 43-51  Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa gọi Phi-líp-phê đi theo Chúa, và qua Phi-líp-phê, Chúa gọi cả Na-tha-na-en nữa....

/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1:35-42: Cuộc dấn thân đến gặp gỡ Thiên Chúa, đã ảnh hưởng tác động trong mối tương quan con người: Gioan và Anrê liên kết vì tình bạn; đã sống cùng trong một tập thể đánh cá trên biển hồ......

/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1:29-34: Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông......

/ 147 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Ga 1: 19-28: Noi gương Gio-an : chúng ta phải khiêm nhường trước những lời khen ngợi của người khác và trước một vài thành công nào đó để tránh lòng tự mãn, óc tự kiêu và thái độ kẻ cả. ...

/ 129 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C

Tin mừng Lc 2: 16-21: Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ.......

/ 194 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin Mừng Ga 1:1-18 Thiên Chúa ở giữa loài người. Thiên Chúa đang hành trình trên con đường của chúng ta... Thiên Chúa đang ở góc phố của tôi . Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi....

/ 303 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng Lc 2: 41-52: Câu chuyện Đức Mẹ và Thánh Giu-se tìm thấy Đức Giê Su đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ trong đền thờ Giêrusalem, nhắc nhở chúng ta phải giữ nghĩa cùng Chúa luôn luôn....

/ 341 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Lc 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a......

/ 251 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận......

/ 153 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Ga 20: 2-8: Đặt bài Tin Mừng này vào ngày lễ kính thánh sử Gio-an Tông Đồ, Phụng vụ muốn chúng ta nhìn ngắm tháng Gio-an như là mẫu gương niềm tin vào Chúa Giê-su......