Clock-Time
/ 220 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng Ga 15: 18-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết trước về những sự ghen ghét của thế gian, để các ông can đảm và tỉnh thức đề phòng.
/ 235 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15:12-17: Yêu thương nhau là một mệnh lệnh truyền và là luật buộc. Bạn đã chu toàn luật yêu thương chưa ?
/ 420 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 9-11: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, được đặt nền trên tình yêu...
/ 234 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 1-8: Thầy là cây nho anh em là cành. Ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào...
/ 315 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 14: 27-31a: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu trấn an các môn đệ trước khi người đi cuộc thương khó và tử nạn...
/ 508 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng Ga 14: 6-14:   Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gia-cô-bê con ông An-phê, tức là Gia-cô-bê hậu. Tiền và Hậu chỉ là sự phân biệt, chứ không nói lên một đặc tính gì quan trọng.

/ 326 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 1-8: Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái...
/ 321 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 14: 7-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu chỉ vẽ cho các môn đệ biết và thấy Chúa Cha...
/ 313 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 14: 1-6 Đức Giêsu yêu cầu ta thể hiện một hành vi Đức tin, tương tự như thái độ Đức tin ta dành cho Thiên Chúa...
/ 272 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 13: 16-20: Bài Tin Mừng hôm qua kết thúc phần thứ nhất của sách Tin Mừng Thánh Gioan, và mở đầu cho phần thứ hai...
/ 422 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục SInh B

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."
/ 285 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 10: 22-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói cho dân Do Thái về nguồn gốc của Người: đồng bản tính với Chúa Cha...
/ 320 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 10: 1-10: Hai đoạn Tin Mừng trên, ghi lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn về người chăn chiên với đàn chiên, để diễn tả chính Người là vị Mục Tử nhân lành đối với loài người...
/ 248 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Phục Sinh B

Tin mừng Ga 10: 11- 18: Nhân loại, tất cả mọi người, đều có giá trị dưới mắt Chúa Giêsu, cho đến độ Người có thể liều mạng sống của Người cho mỗi một người trong chúng ta.

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6: 60-69: Bài Tin Mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả khi nghe Đức Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống. Chúng ta nhìn ngắm từng loại phản ứng để nhận thức về mình đối với Chúa và bí tích Thánh Thể...
/ 259 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6: 52-59: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về ý tưỏng. Ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, thì được kết hợp với người trong đời này, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống lại...
/ 227 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Năm tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6, 44-51: Hôm nay chúng ta sắp suy gẫm về một bước nhảy vọt mới của Tin Mừng tiến về "tận cùng cỡi đất " theo lời đã hứa...
/ 398 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria...
/ 309 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6: 30-35: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an tiếp tục ghi lại bài giảng của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống...