Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm C

Chúng ta hãy nhận xét thêm một lần nữa từ "xức dầu” được gọi là "chrisma" trong tiếng Hy Lạp, và Đấng được xức dầu được gọi là "chnstos" do đó mới có danh hiệu Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là Đấng được Thần Khí: Thiên Chúa xức dầu, thâm nhập và thấm nhuần như dầu thấm vào cơ thể. Nơi người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện một cách cụ  thể" (Côlôsê 2,9)...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

NGÀY 23/01/2022Noel Quesson - Chú Giải

 
Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta…
 
Luca khi viết Tin Mừng đã có những người đi trước ngoài. Lúc đó Máccô đã viết Tín Mừng của mình và Luca đã có biết bởi vì ngài đã sử dụng và đôi khi theo khá sát Tin Mừng của Máccô.
 
Nhưng rõ ràng là có nhiều cách để soạn thảo về cùng một đề tài . Vả lại , không phê phán những người đã viết trước mình, Luca đề ra cho mình cách viết khác, theo phương thức và với những điểm nhấn mạnh của riêng ngài.
 
Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.
 
Do đó, như chúng ta, Luca thú nhận mình là một người đã không "thấy" Đức Giêsu: Ngài là một Kitô hữu thuộc "thế hệ thứ hai". Nhưng vì sống rất gần với các biến cố của Đức Giêsu nên ngài đã điều tra . . . và nhận trách nhiệm truyền đạt lại (đó là Truyền thống) những gì chính ngài đã nhận được. Phần tôi, có phải tôi cũng là một mắt xích truyền đạt Đức Giêsu từ thời này qua thời khác không?
 
Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc…
Luca thừa nhận ý định dạy giáo lý của mình một cách rõ ràng : Người muốn làm cho đức tin của người đọc được vững chắc. Tin Mừng không phải là một điều hư cấu, một huyền thoại. Tin Mừng rất nghiệm túc. Theo gương của Thánh Phaolô, thầy mình, và nhắn đến dân ngoại cải giáo (không phải là người Do Thái), Luca sẽ đề cao một số khía cạnh và giảm nhẹ một số khía cạnh đặc thù của người Do Thái Tác phẩm của ngài được linh hứng. Nhưng sự Linh hứng của Thiên Chúa không loại trừ vai trò bình thường của các khả năng con người, của các tài năng, của việc tìm tòi của tác giả. Tin Mừng của Thánh Luca là một Tin Mừng độc đáo Chúng ta hãy tiếp nhận nó như thế.
 
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.
 
Suối nguồn nội tâm của Đức Giêsu chính là Chúa Thánh Thần. Luca sẽ không ngừng lặp lại điều đó : Được thụ thai bởi Chúa Thánh 'Thần (Lc 1,35)... mặc lấy Thần Khí của phép rửa tội (Lc 3,22)... được Thần khí dẫn đưa (Lc 4,l-4,14-4,18)... Nói theo cách của con người, người ta có thể tưởng tượng Đức Giêsu trong sự kết hiệp không ngừng với Đấng vô hình bằng một thứ cầu nguyện liên tục : Người không làm điều gì bởi chính Người. Người sẽ nói như thế (Ga 8,28). Trong Người, về một Hơi Thở là hơi thở của chính Chúa Cha. Trong Người, có một "người nhắc" nói với Người mọi việc Người làm trong sự tự do tuyệt đối. Tôi cũng thế, tôi hãy để cho Thần Khí dần đưa tôi.
 
Người giảng dạy trong hội trường của họ, và được mọi người tôn vinh.
 
Hơn các thánh sử khác, Luca thường cho biết rằng Đức Giêsu "giảng dạy trong các hội đường" (Lc 4,15 - 16,31- 6,6 - 13,10) hoặc trong Đền thờ (Lc 19,47-20,l-2l,37). Giảng dạy trong hội trường trước hết có nghĩa là chú giải Cựu Ước. Đôi khi chúng ta tự hỏi nội dung các bài giảng của Đức Giêsu là gì . Người mở rộng, đi vào chi tiết, chú giải Kinh Thánh. Tin Mừng của Đức Giêsu, trong sự lưới mẻ của Người, dựa vào các lời hứa: của Kinh Thánh một cách sâu xa. Việc Công Đồng đưa Cựu ước vào bài đọc thứ nhất mỗi chủ nhật là một sự đổi mới tìm về một truyền thống cổ xưa ! Nhờ có Công Đồng, chúng ta thực hiện lại điều Đức Giêsu đã làm.
 
Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabát, là đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia, Người mở ra...
 
Là Đấng Mêsia của những người nghèo khó, Đức Giêsu không-lập dị. Người đến rao giảng không phải ở Giêrusalem, thành phố của các vua và các Thượng Tế; nhưng trong một tỉnh xa xôi và bị coi thường "vùng Galilê của dân ngoại" (Mt 4,15), vùng đất của những người phận nhỏ và nghèo khó. Là Đấng Mêsia và là tư tế, Đức Giêsu không lên Đền Thánh để cử hành các nghi thức thờ phượng, các hy tế, nhưng Người vào trong một Hội đường ở làng quê, nơi khiêm tốn để cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, mà tất cả lời Chúa đều tập trung trên sách thánh . Như thế, Người biểu lộ chức tư tế của Người trước hết thuộc bình diện ngôn sứ. Ngày nay cũng thế, trước tiên chúng ta hiệp thông với Đức Giêsu trong phần đầu tiên này của thánh lễ mà người ta gọi là "phụng vụ Lời Chúa". Đó không phải là một phần nhập đề phụ thuộc và tùy thích. Thánh lễ đã bắt đầu. Đức Giêsu đã "thánh hiến" một lần duy nhất trong cuộc đời Người vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Nhưng Người đã dùng lời" nhiều lần : "Đó là chức tư tế của Người. Thánh Phaolô đã hiểu rõ điều ấy khi ngài được Đức Giêsu Kitô ban ân sủng làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa (Rm 15,16). Cuốn sách mà Đức Giêsu, ngày hôm đó mang theo, mở ra và  đọc luôn trường tồn. Tôi có cuốn sách ấy trong nhà tôi không ? Tôi có dành thời gian để đọc không ? Kinh Thánh có là một phẩm đặc biệt trong việc đọc sách của tôi không ? Gặp đoạn chép rằng : "Thần Khí Chúa ngự trên tôi". Vì thế Đức Giêsu đã xác định sứ mạng của Người là một sứ mạng của ngôn sứ. Trong ngôn ngữ của ít-ra-en, những lời ấy có nghĩa : Tôi là ngôn sứ, tôi được Thiên Chúa gọi đến để nói nhân danh Người, để nói sứ điệp của Người. Và Đức Giêsu đặt mình dưới sự bảo trợ của ngôn sứ lớn nhất Isaia. Qua thủ bản Qumram, người ta biết được rằng ngôn sứ Isaia là một ngôn sứ được sử dụng nhiều nhất vào thời .  Đức Giêsu : Thủ bản cổ thất thế giới rõ ràng là các cuộn da, đã được tìm thấy trong một : hang động cách nay vài năm và được bảo quản trong Viện Bảo Tàng Kinh Thánh, ở Gìêrusalem, và trên đó là toàn bộ bản viết tay sách Isaia. Như một sự tình cờ, một tài liệu duy nhất thuộc loại này trong toàn bộ văn chương thế giới đến được với chúng ta vào giữa thời kỳ hiện đại. Phải chăng chỉ do sự tình cờ ? Chúng ta xúc động nhận rằng Đức Giêsu đọc sách Isaia đó.
 
Vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.

 
Chúng ta hãy nhận xét thêm một lần nữa từ "xức dầu” được gọi là "chrisma" trong tiếng Hy Lạp, và Đấng được xức dầu được gọi là "chnstos" do đó mới có danh hiệu Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là Đấng được Thần Khí: Thiên Chúa xức dầu, thâm nhập và thấm nhuần như dầu thấm vào cơ thể. Nơi người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện một cách cụ  thể" (Côlôsê 2,9).
 
Để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
 
Những từ "loan báo Tin Mừng" dịch từ một động từ Hy Lạp : euaggehsasthai có nghĩa là "truyền bá phúc âm". Isaia đã viết ra từ ấy, mang đến niềm hy - vọng bao la gởi cho những. người bị lưu đầy ở Babylon để loan báo Tin Mừng họ được giải phóng (Is 52,7-61,1). Tin Mừng chính là sự' "giải phóng" . . . và sự "phục hưng" Giêrusalem. Nhưng một thất vọng to lớn sẽ tiếp nối những  loan báo mang tính ngôn sứ của Isaia. Những người "nghèo hèn" tiếp tục bị đàn áp, và bất hạnh. Dần dần, từ "nghèo hèn" trong Kinh Thánh bắt đầu gợi ra không chỉ một điều kiện khó khăn về kinh tế hoặc xã hội, những còn là thái độ nội tâm của người nào còn tìm được chỗ dựa nơi con người khi đối diện với những kẻ quyền thế của thế gian nên phải quay về Thiên Chúa. Luca đặc biệt thích nhấn mạnh đến chủ đề này : Thiên Chúa đã đặc biệt thi ái "những kẻ nghèo hèn "…
 
Còn bạn là anh chị em tôi, bạn cảm thấy mình bị loại khỏi hạnh phúc theo kiểu của thế gian, bạn là người mà Lời Đức Giêsu nhắm đến trước tiên .  Có một hạnh phúc khả dĩ dành cho bạn : Bạn hãy tìm hạnh phúc đó bên cạnh Thiên Chúa.
 
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hoàng ân của Chúa.
 
Tùy theo tính khí, người ta sẽ còn tiếp tục giải thích bản văn này theo hai hướng trái ngược nhau, nếu như người ta không chịu chấp nhận cả hai : Vấn đề là sự giải phóng vật chất, chính trị và nhân bản... kẻ bị giậm cầm, người mù và người bị áp bức?.. . hay vấn đề là một sự giải phóng tâm linh hơn?
 
Chắc chắn rằng Đức Giêsu đã không mở cửa tất cả các nhà tù, không chữa lành mọi người mù và bệnh tật, đã không từ bỏ mọi áp bức khỏi hành tinh chúng ta. Hỡi ôi như thế chẳng hóa ra là một lời hứa vô ích,  lừa phỉnh sao ? Tuy nhiên trước hết người nghèo hèn động ở hàng đầu tiên để chờ đợi sự giải phóng về vật chất cho họ. Có lẽ chính chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu sẽ có tội nếu chúng ta không "thực hiện" lời tiên tri ấy. Chúng ta phải làm gì để giải phóng anh em chúng ta ? Để làm giảm nhẹ những người bệnh tật ? Nhưng cũng chắc chắn rằng sự áp bức tệ hại nhất là sự nô lệ nội tâm mà tội lỗi tạo ra trong chúng ta. Từ được dịch ra ở đây bằng từ "giải phóng" hay trả lại tự do chính là từ "aphésis" cũng có nghĩa là “tha thứ” (Lc 1,77-3,3-24,47 ; Cv 2,38,5,31 v.v...) Vâng, lạy Chúa, xin giải phóng chúng con xin tha thứ chúng con ! ôi ! trong tầm hồn con, có sự nô lệ khủng khiếp đó, khi con trở nên tù nhân của xác thịt con, của thù hận, tiền bạc, tiện nghi, khoái cảm ! Sự giải phóng mà Đức Giêsu đã hứa cũng dành cho chính con.
 
Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói. Với họ :. "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe".
 
Ngày nay ở thế kỷ XXI,.. điều đó có hên quan gì với tôi ? Thánh Luca sử dụng mười hai lần tiếng"hôm nay" mầu nhiệm và trang nghiêm ấy, trong Tin Mừng của Ngài, tứ “Hôm nay” đã sinh ra cho anh em một Cứu Chúa" trong ngoài Giáng sinh...cho đến "Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng" lúc Người bị treo trên thập giá (Lc 2,11 - 3,22 - 4,21 - 5,26 -12,28 - 13,32 -13,33 -19,5 -19,9 - 22,34 - 22,61 -23,43).

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.

BÀI TIN-MỪNG : (Lc 1,1-4; 4,14-21)

I. Ý CHÍNH :

Bài Tin-Mừng hôm nay được trích từ hai đoạn khác nhau trong Tin-Mừng thánh Luca, nhưng cùng có chung một tính cách là khai mạc:

- 1,1-4 là phần nhập đề.

- 4,14-21 là phần nói đến việc Chúa Giê-su bắt đầu giảng dạy tại Nagiarét.

II. SUY NIỆM:

1. “Vì có nhiều người khởi công chép lại …”:


Đây là mấy câu mở đầu thay lời tựa của Tin-Mừng thánh Luca. Với mấy câu này Luca muốn nói cho thính giả hiểu biết về tính cách lịch sự và minh giáo của Tin-Mừng ông viết:

•  Về tính cách lịch sử : thánh Luca ghi lại những sự việc và biến cố đã xảy ra thực sự và có tính cách công khai, đồng thời ông cũng căn cứ vào những sử liệu đích đáng do nhiều người đã được chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã ghi chép hoặc kể lại (Các Tông Đồ và Thánh Mẫu Maria).

•  Về tính cách minh giáo : viết Tin-Mừng này, Luca có ý tặng ông Thêôphilê và các độc giả khác, để họ nhận chân các điều ông nói về Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên-Chúa.

2. “Bấy giờ Chúa Giê-su trở về Galilê …”:

Sau khi được thanh tẩy và bị cám dỗ, Chúa Giê-su trở về Galilê để bắt đầi rao giảng ở đó (Mc1,14; Mt 4,12; Lc 4,14).

• “Trong quyền lực Thánh Thần …” : Khi chịu phép rửa Chúa Giê-su đã nhận lãnh Thánh Thần, khi đi rao giảng Người cũng rao giảng trong quyền lực của Chúa Thánh Thần.

•  “Danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền …” : Câu này nói đến sự trỗi vượt của Chúa Giê-su về lời Người nói cũng như việc Người làm, khiến cho nhiều người ngạc nhiên và cảm phục.

3. “Người giảng dạy trong các hội đường …”:

Hội đường là nơi dân Chúa đến tụ họp để cầu nguyện và nghe giáo huấn. Trong mọi buổi họp, sau phần cầu nguyện, ông chủ hội đường thường chỉ đạo một người có tiếng về đạo đức và học thức, hoặc mời người khách không thạo Kinh Thánh chú giải một đoạn sách Luật hay các tiên tri. Chúa Giê-su thường được mời giảng tại các hội đường, và khi giảng Người tỏ ra khôn ngoan thông thái và có uy quyền, khiến cho mọi người cảm phục và ca tụng.

4.  “Người đến Nagiarét nơi Người sinh trưởng …” :

Chúa Giê-su trở về Nagiarét, quê hương của Người hai lần, và đây là lần thứ nhất. Hôm đó nhằm ngày lễ nghỉ, theo thói quen, Người vào hội đường như mọi người khác để cầu nguyện và nghe đọc Kinh Thánh.
Từ khi Người bỏ quê hương Người đến nay người ta đồn thổi về Người rất nhiều vì “Danh tiếng Người lan tràn khắp cả những miền chung quanh”. Nay thấy Người trở lại thăm quê hương, mọi người đều muốn nghe và muốn biết về Người. Viên chủ hội đường có lòng quý mến, coi Người như một bậc diễn giả khả kính nên đã trao sách Thánh cho Người đọc và chú giải.

5. “Mở sách ra Người gặp ngay đoạn chép rằng …” :

Chúa Giê-su mở sách ra, gặp ngay đoạn sách Isaia nói về Đấng Cứu Thế (Is 61,1-2).

6. “Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người” :

Câu này diễn tả tính cách ham thích của những người đồng hương muốn biết sự thật về danh tiếng của Chúa Giê-su và vì thế “Họ chăm chú nhìn Người”. Đồng thời thái độ chăm chú của thính giả cũng nói lên tính cách đặc biệt của Chúa Giê-su : Người giảng dậy không như các diễn giả khác vì Người giảng như người có quyền.

7.  “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh …” :

• Tiếng đầu tiên của Chúa Giê-su thật quyết liệt “Hôm nay”.

+  “Hôm nay” xuất hiện nhiều lần nơi Tin-Mừng Luca, và chỉ Luca mà thôi, trong những đoạn khác nhau nói đến ơn cứu độ được thực hiện trong suốt cuộc đời Chúa Giê-su : Ngày sinh nhật (2,11), chịu thanh tẩy (3,22), chữa lành người bất toại (5,26), những phép lạ và cuộc tiến lên Giêrusalem (13,32-33) tha thứ cho Giakêu (19,5-9), lời hứa tha tội cho người trộm lành (23,43). Tiếng này ám chỉ sự hiện của Chúa Giê-su là thời gian cứu độ.

• Chúa Giê-su áp dụng cho chính Người Sấm ngôn này của Isaia. Khi chịu phép rửa, Người đã nhận lãnh Thánh Thần như một sự xức dầu ban cho Người một sứ mệnh Thánh mà Luca diễn tả như là sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, mà ở đây Người tự xưng là tiên tri mang Tin-Mừng Đấng Cứu Độ : người nghèo được ưu đãi, kẻ tù đầy được giải phóng, người mù được xem thấy.

Những điều này rõ ràng nói lên lòng ưu ái của Người dành cho những kẻ khiêm nhu và các phép lạ Người sắp làm để thắng bệnh tật thể xác. Đồng thời các lời này còn đưa ra các ân sách và ân huệ của Người : đó là lời mời gọi các tâm hồn nghèo khó, lời hứa giải phóng các tội nhân đang đắm chìm trong sự dữ và cho những người tin được xem thấy (x. Isaia 29,18-19 và 35,5-6).

• “Một năm hồng ân và ngày khen thưởng” :

+  “Một năm hồng ân” ám chỉ năm toàn xá được định sẵn mỗi mười năm một lần theo luật Môisen (Lv 35,10-13). Chúa Giê-su trình bày sự xuất hiện của Người như là sự khai nguyên cho thời kỳ hồng ân đã được các tiên tri loan báo.

*  “Ngày khen thưởng” : Có ý ám chỉ đến việc phán xét trong ngày quang lâm, nhưng trong hiện tại, thời gian cứu độ con người đòi hỏi phải có thái độ lựa chọn dứt khoát trong việc đón nhận ơn cứu độ của Người.

III. ÁP DỤNG :

A. Áp dụng theo Tin-Mừng:


Qua bài Tin-Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta tin tưởng vào sự xác thực của Tin-Mừng để nhờ đó chúng ta biết đón nhận ơn cứu độ của Chúa, bằng cách thực thi lời Chúa rao giảng đã được ghi chép lại trong Tin-Mừng.

B. Áp dụng thực hành :

1.  Nhìn vào Chúa Giê-su :


• Chúa Giê-su trở về Galilê trong quyền lực của Chúa Thánh Thần. Qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta được nhận lãnh Chúa Thánh Thần, vì thế chúng ta cũng được sống trong quyền lực của Người. Chúng ta chỉ được vang danh tức là được thánh hóa khi chúng ta sống theo quyền lực ấy.

• “Người đến Nagiarét, nơi sinh trưởng” : Chúa Giê-su không từ chối những tương quan nhân loại nối kết Người với quê hương mình. An  sủng không đến để phá hủy những gì hoàn mỹ nhưng để hoàn hảo những gì tự nhiên : để sống đời Ki-tô hữu trọn vẹn, thay vì làm cho chúng ta tách rời khỏi những người đồng hương và lân cận lại làm cho chúng ta xích lại gần họ hơn và khích lệ ta yêu mến một cách chân thành và tế nhị hơn.

• “Theo thói quen của Người” : cho dù là Đấng Cứu Thế, Con Thiên-Chúa, Chúa Giê-su cũng tiếp tục lui tới hội đường: “Người tự đặt mình dưới lề luật” (GI 4,4). Là môn đệ của Chúa, chúng ta phải tỏ ra vâng phục và tuân theo thánh ý Chúa được bộc lộ qua luật Chúa, luật Giáo Hội và các quy luật có mục đích giúp ta nên hoàn thiện.

• “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh”: Công việc cứu độ của Chúa được tiếp tục trong Giáo Hội và qua Giáo Hội. Nhờ các nhiệm tích, Chúa Giê-su tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, nuôi dưỡng ta bằng Thánh Thể, ban cho ta sức mạnh ân sủng. Nhờ lời rao giảng và giáo huấn của Giáo Hội, Chúa Giê-su tiếp tục thông truyền ánh sáng Người cho những ai đang ngồi trong tối tăm. Mỗi người chúng ta nhận lãnh hồng ân cứu độ của Chúa, chúng ta phải tiếp tục đem ơn cứu độ ấy cho người khác qua đời sống gương sáng, chứng tích và nhất là đời sống bác ái.

2. Nhìn những người xung quanh:

a) Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Tại hội đường, dân chúng ca tụng Chúa khi nghe Người giảng. Tại nhà thờ mỗi khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta có biết ca tụng Chúa khi nghe đọc hoặc suy niệm Sách Tháng không?

b) “Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người”. Mỗi lần nghe đọc lời Chúa, chúng ta có chăm chú lắng nghe, chăm chú trong tư thế như im lặng, thái độ nghiêm trang, chăm chú trong nội tâm : chú ý lắng nghe và suy niệm trong lòng để tìm hiểu ý Chúa và đem ra thực hành.