Clock-Time

“NHỮNG CON MẮT XẤU XA” - Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 20:1-16) | Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD

Dụ ngôn “ông chủ tốt lành”[19] (Mt 20,1-16) là một dụ ngôn về Nước Trời. Đây là dụ ngôn độc quyền của Matthêu, không tìm thấy trong các Tin Meng Nhất Lãm khác. Đặc tính “tốt lành” cùng với từ ngữ “kurios” trong thuật ngữ “ông chủ của vườn nho” (ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος), cho phép hiểu ông chủ này là Thiên Chúa. Truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước vẫn quen thuộc với hình ảnh Thiên Chúa là “ông chủ của vườn nho”. Vì dụ ngôn này được giới thiệu ngay từ đầu là “Nước Trời giống như” nên có thể nối kết vườn nho với Nước Trời...

Chú Giải Tin Mừng
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A
TIN MỪNG: Mt 20:1-16

Bản văn và dịch sát nghĩa

Việt

Hy Lạp

Nước Trời giống như một người chủ, sáng sớm đi ra thuê những người lạo động vào trong vườn nho của ông.
2 Sau khi đã thỏa thuận với những người lao động một đồng bạc (denarius)[1] một ngày, ông gửi họ vào vườn nho của mình.
3 Vào khoảng giờ thứ baông đi ra và thấy những người khác đang đứng trong chợ không có việc làm.
4 Ông liền nói cùng những người ấy rằng: “Hãy đi, cả các anh cũng vào vườn nho, tôi sẽ cho các anh tương xứng
5 Rồi những người này đi. Vào khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, ông lại làm tương tự.
Vào khoảng giờ thứ mười một, ông đi ra và tìm thấy những người khác đang đứng, ông liền nói cùng họ rằng: “Tại sao các anh lại đứng đây cả ngày không có việc làm?”
7 Họ nói cùng ông rằng: “Không có ai thuê chúng tôi”. Ông nói cùng họ rằng: “Hãy đi và cả các anh cũng vào vườn nho”
Chiều tối đếnông chủ vườn nho nói cùng người quản lý của ông: “Gọi những người lao động và trao lương cho họ bắt đầu từ những người sau chót đến những người trước nhất.
Những người khoảng giờ thứ mười một đến nhận một đồng.
10 Và những người trước nhất nghĩ rằng họ sẽ nhận được nhiều hơn nhưng họ cũng nhận một đồng.
11 Trong khi nhận, họ cứ phàn nàn người chủ nhà.
12 Họ nói rằng: “Những người cuối cùng chỉ làm một giờ, mà bằng với chúng tôi những người đã làm bằng sự chịu đựng gánh nặng của ngày và cái nóng thiêu đốt.”
13 Ông trả lời và nói cùng một trong số họ: “Này bạn, tôi không hành động bất công. Không phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đồng hay sao?
14 Hãy lấy của bạn và hãy đi, tôi muốn tặng người cuối cùng này như cho bạn
15 Tôi không có quyền muốn làm với những gì của tôi hay sao? Hay vì mắt của bạn xấu xa vì tôi tốt lành?
16 Như thế, những người sau chót sẽ thành những người trước hết và những người trước hết sẽ thành những người sau hết.

1 Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
  καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας 
ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργοὺς
 καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν
ἀμπελῶνα
, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.
 οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην 
καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.
 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους
ἑστῶτας καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
 λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο.
λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.
 Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος 
τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ
ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν
ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων
.
 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον 
ἀνὰ δηνάριον.
 10 καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον
λήμψονται
· καὶ ἔλαβον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.
 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
 12 λέγοντες· οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν,
καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασιν
τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα
.
 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν· ἑταῖρεοὐκ
ἀδικῶ σε
· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
 14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ
ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί
·
 15 [ἢ] οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς
ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ
ἀγαθός εἰμι
;
 16 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. (Matt. 20:1-16 BGT)


Bối cảnh

Dụ ngôn trong Mt 20,1-16 nằm trong loạt trình thuật thứ năm trước bài giảng cánh chung (Mt 24 – 25). Dụ ngôn này được đóng khung bởi hai câu nói tương tự: Nhiều người trước hết sẽ thành những người sau hết và những người sau hết sẽ thành những người trước hết (19,30) và (20,16a).[2] Không xa trước dụ ngôn này là bải giảng về đời sống cộng đoàn, trong đó điểm nhấn là tìm kiếm con chiên lạc, khuyên bảo, sửa lỗi người anh em có lỗi, và tha thứ vô tận, giao hòa luôn luôn với người phạm đến mình. Dụ ngôn này, cách nào đó, nhấn mạnh đến đặc tính bao gồm, hơn là loại trừ của Thiên Chúa. “Cách nói Nước Trời giống như…” đưa dụ ngôn này lại gần với loạt dụ ngôn về Nước Trời trong Mt 13 (13,31.33.44.45.47) và gần nhất là Mt 18,23-34 (dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót). Tính “tốt lành” của ông chủ là phẩm tính của Thiên Chúa trong Mt 19,17 (Mc 10,18). Động từ “phàn nàn, kêu trách” được dùng nơi khác để mô tả hành động của các kinh sư và Pharisêu (Lc 5,3).

Cấu Trúc

Mt 20,1-16 có thể chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất (cc.1-10) đánh dấu bằng hai thời điểm sáng sớm và chiều tối trong tiến trình thuê nhân công. Buổi sáng – những thời điểm trong ngày: thuê nhân công; Buổi chiều tối: Trả lương cho nhân công. Phần hai (cc.11-16) là phần phản ứng và đáp trả giữa những người được thuê trước tiên (từ sáng sớm) và ông chủ vườn nho.

A. Buổi sáng – thuê người lạo động (1-7)

- Sáng sớm – thỏa thuận tiền công một đồng bạc một ngày

- Giờ thứ ba – hứa sẽ cho tương xứng

- Giờ thứ sáu và thứ chín – làm tương tự

- Giờ thứ mười một

Chiều tối – trả lương công (8-10)

- Trao lương bắt đầu từ những người sau chót đến những người trước nhất.

- Những người khoảng giờ thứ mười một đến nhận một đồng

- Những người trước nhất cũng nhận một đồng

B. Phàn nàn của những người trước hết (11-12)

- Họ cứ phàn nàn người chủ nhà.

- Làm một giờ, mà bằng làm với sự chịu đựng gánh nặng của ngày và cái nóng thiêu đốt

Đáp trả của ông chủ(13-15)

- Không đối xử bất công vì đã thỏa thuận một đồng/ một ngày

- Làm với những gì của tôi - tặng người cuối cùng này bằng bạn

- Mắt của bạn xấu xa vì tôi tốt lành

Kết (16): Những người sau chót sẽ thành những người trước hết

những người trước hết sẽ thành những người sau hết.

Một vài điểm chú giải

1. Ông chủ nhà (οἰκοδεσπότης): Danh từ “oikodespotes” trong tiếng Hy Lạp là chủ nhà, chủ gia đình, trong đó bao gồm danh từ “oikos” (nhà) và “depotes” (người đứng đầu). Ông chủ nhà này được gọi bằng danh xưng khác là “ông chủ của vườn nho” (ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος). Thính giả người Israel rất quen thuộc với hình ảnh Thiên Chúa là ông chủ của vườn nho, như trong Is 5,7 và Gr 12,10 đã mô tả.[3] Danh xưng “kurios” trong cụm từ “chủ của vườn nho” cũng có nghĩa là “Chúa”, “ngài”. Ông chủ nhà trong dụ ngôn này không ngừng “đi ra” ngoài để hỏi han, tìm kiếm những người lao động. Ông thỏa thuận trả lương tương xứng với những người lao động “đi vào vườn nho của ông”. Có đến năm lần động từ “đi ra” được dùng để diễn ta hành động của ông chủ. Từ sáng sớm cho đến lúc chiều tối ông vẫn kiên trì “đi ra”.

2. Sáng sớm … giờ thứ ba … giờ thứ sáu… giờ thứ chín … giờ thứ mười một … chiều tối: Loạt cụm từ chỉ thời gian trải dài từ sáng sớm cho đến chiều tối mô tả khoảng thời gian mười hai giờ trong ngày theo cách tính thời gian trong vùng đất Palestine thời Rôma[4]. Họ chia thời gian ban ngày thành mười hai giờ. Giờ thứ nhất: Từ lúc mặt trời mọc (A.-J. Levine, 6 giờ) – 8 giờ; Giờ thứ hai: 8 giờ - 9 giờ; Giờ thứ ba: 9 giờ - 10 giờ; Giờ thứ bốn: 10 giờ - 11 giờ; Giờ thứ năm: 11 giờ - 12 giờ; Giờ thứ sáu: 12 giờ - 13 giờ; Giờ thứ bảy: 13 giờ - 14 giờ; Giờ thứ tám: 14 giờ - 15 giờ; Giờ thứ chín: 15 giờ - 16 giờ; Giờ thứ mười: 16 giờ - 17 giờ; Giờ thứ mười một: 17 giờ - 18 giờ; và giờ thứ mười hai: 18 giờ - mặt trời lặn. Trong Tân Ước chúng ta đã từng gặp các cụm từ chỉ thời gian tương tự: Đức Giêsu chịu đóng đinh vào giờ thứ ba (Mc 15,25); Đức Giêsu hấp hối từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín (Mc 15,33.34; Mt 27,45.46; Lc 23.44); Đức Giêsu mời các môn đệ đầu tiên đến và xem chỗ Người ở vào giờ thứ mười (Ga 1,39); Thánh Linh hiện xuống và các Tông Đồ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau vào giờ thứ ba (Cv 2,15); Ông Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện vào giờ thứ chín (Cv 3,1); Ông Cornêliô thấy thị kiến lạ lùng vào giờ thứ chín (Cv 10,3), trong khi ông Phêrô thấy thị kiến lạ vào giờ thứ sáu (Cv 10,9).

Trạng từ“sáng sớm” đối lại với trạng từ “chiều tối” nhằm đóng khung khoảng thời gian một ngày làm việc được chi thành mười hai giờ.[5] Sáng sớm thường được hiểu là sau khi mặt trời mọc, khoảng 6 giờ.[6] Hơn nữa, trạng từ sáng sớm đối lại với các giờ trễ hơn “thứ ba, thứ sáu, thứ chín” và nhất là “giờ thứ mười một”.[7] Giờ thứ sáu và thứ chín được nhắc thành cặp nhằm tóm gọn nhịp độ đi ra (cứ cách ba giờ) và thuê những người lao động[8] của ông chủ. Cụm động từ “làm tương tự” tóm gọn những hành động và lời nói mà ông chủ làm trong hai lần đi ra, giờ thứ sáu và giờ thứ chín.

3. “Đứng đây cả ngày” … “không ai thuê”: Nhóm “những người sau hết” là nhóm người được ông chủ quan tâm nhiều hơn. Tính từ “cả, toàn bộ” được đặt trước danh từ “ngày” nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian dài khoảng mười một tiếng đồng hồ. Họ đứng đó, và không có ai thuê: οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο (Mt 20,7). Chính họ xác định tình trạng của mình khi ông chủ ngỏ lời. Tình trạng của họ thật bi đát. Họ đang đối diện với một tình trạng không có việc làm trong ngày đó và dĩ nhiên không có đồng nào, vì thời gian đã trôi vào giờ cuối. Chẳng có ai dại gì thuê nhân công vào giờ ấy nữa. Vậy mà, ông chủ lại thuê họ. Có tác giả còn mô tả những người này như là những người lao động kém chất lượng nhất, còn lại, sau khi những ông chủ đã chọn lựa những người tốt hơn.[9] Vẫn cùng một câu nói với ba nhóm người trước đó “hãy đi, cả anh nữa, hãy vào vườn nho”. Sử gia Do Thái Josephus, cho biết rằng trong thời của tiểu vương Agrippa, sau cuộc tái thiết đền thờ hoàn tất, có khoảng 18 ngàn công nhân thất nghiệp lúc bấy giờ (Ant. 20.219-20). Ghi chú về mặt lịch sử này cho thấy bối cảnh khắc nghiệt về công ăn việc làm của thời mà dụ ngôn này được viết ra. Có người đặt câu hỏi rằng: “Sao ông chủ lại không thấy những người này trước đó, nếu họ đã đứng đó cả ngày?” Câu trả lời có thể là vì đây là một nơi khác, không cùng với những nơi mà ông chủ đã đi đến trước đó. Vào giờ thứ ba, nơi chốn mà ông chủ nhìn thấy “những người khác” là “trong chợ” (ἐν τῇ ἀγορᾷ), còn những lần khác, cũng như lần cuối cùng không để ý đến nơi chốn. Câu hỏi này được trả lời cách đơn giản là dụ ngôn không giống hoàn toàn với đời thường. Dụ ngôn này chỉ muốn nhắm đến việc ông chủ thuê mướn nhiều nhóm người vào nhiều giờ khác nhau, chứ không nhắm đến những điều như câu hỏi ấy.

4. Chiều tối đến … trả lương: Việc trả lương cho người làm công vào cuối ngày, trước lúc mặt trời lặn không chỉ là một thói quen thường ngày, nhưng còn là quy định của Lề Luật. Thật vậy, sách Lêvi quy định rằng: “Lương của người làm thuê không được giữ lại với ngươi qua đêm đến sáng hôm sau” (Lv 19,13). Sách Đệ Nhị Luật cũng có quy định tương tự và nhấn mạnh đến người nghèo: “Ngươi phải trả lương cho anh ta cùng ngày, trước khi mặt trời lặn (vì anh ta nghèo và sống nhờ vào nó), kẻo anh ta kêu lên Chúa chống lại ngươi và ngươi sẽ có tội” (Đnl 24,15). Trật tự trả lương cách ngược đời, “bắt đầu từ người cuối cùng đến người trước hết”, là một kỹ thuật tạo không gian suy nghĩ và phản ứng cho những người được mướn sớm nhất. Họ là những người diễn tả ông chủ trả cho những người cuối cùng bằng lương của họ, và bình phẩm, phàn nàn về cách làm lạ lùng của ông chủ.[10]

5. Cứ phàn nàn (ἐγόγγυζον): Những người đầu tiên, đến từ sáng sớm, phàn nàn về cách trả lương của ông chủ. Động từ “phàn nàn” được dùng ở thì vị hoàn cho thấy rằng những người này không chỉ phàn nàn một lần mà cứ lẩm bẩm kêu trách hoài. Giới từ “kata” đi theo động từ “phàn nàn” có nghĩa đơn giản là “về” (phàn nàn về) nhưng nó cũng có nghĩa là “chống lại” “phản đối lại”. Nội dung lời phàn nàn cho thấy họ vô cùng bất bình với cách cư xử của ông chú: “Những người sau chót làm một giờ mà ngang bằng với chúng tôi là những người đã làm bằng sự chịu đựng gánh nặng của ngày và cái nắng thiêu đốt”.[11] “Một giờ” so với “mười hai giờ”, “nắng thiêu đốt” cả ngày so với “sự dịu mát” của buổi chiều tàn. Người thuật chuyện cho biết rằng “họ nghĩ họ sẽ nhận được nhiều hơn” nhưng thực tế “họ cũng chỉ nhận được một đồng”. Động từ “phàn nàn” (lẩm bẩm trách) được tác giả Luca sử dụng để mô tả hành động của các Kinh Sư và những người Pharisêu khi thấy tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần để nghe Đức Giêsu. Phải chăng tác giả Mátthêu muốn ám chỉ nhóm “những người trước hết” như những người Kinh Sư và Pharisêu? Nếu thế, thì những người được thuê sau cùng chắc hẳn là những người thu thuế và những người tội lỗi. Lời phàn nàn của những người trước nhất, là cơ hội cho ông chủ vườn nho lý giải về hành động của mình. Lý do là ông ta tốt lành, muốn xử dụng những gì của mình, để trao tặng cho những người chỉ làm một giờ. Giả như ông ta trả tiền tương xứng với một giờ làm công, thì người này sẽ không đủ tiền để trang trải cho ngày sống. Có thể nói rằng ông chủ muốn giải quyết vấn đề thất nghiệp của người lam công hơn là muốn hoàn thành công việc của mình.

6. “Không bất công” (οὐκ ἀδικῶ σε): Đáp lại lời phàn nàn tỏ vẻ bất bình liên tục của “những người đầu tiên”, Ông chủ trả lời ngay là ông không cư xử bất công. Ông còn lý giải thêm là ông đã trả đúng thỏa thuận lúc ban đầu là “một đồng”. Ông lý giải hành động của ông là muốn sử dụng những gì thuộc quyền sở hữu của ông để trao ban cho những người sau chót bằng với những người đầu tiên. Điều này nhấn mạnh đến lòng quảng đại của ông chủ.[12] Thuật ngữ “bạn” (ἑταῖρε) được Đức Giêsu dùng hai lần khác nữa trong Mátthêu: (i) Cho người được mời vào dự tiệc cưới nhưng không mặc y phục đi ăn cưới (22,12); (i) Dành cho Juđa trong Vườn Géthsêmanê (26,50). Tất cả những lần này, thuật ngữ đều mang ý nghĩa không tích cực.

7. Mắt các anh xấu xa … Tôi tốt lành:Thành ngữ này diễn tả sự ghen tỵ, thiếu lòng quảng đại,[13]Cn 28,22 liên kết con mắt xấu với sự tham lam và Cn 22,9 nói rằng người có con mắt tốt trao ban bánh cho người nghèo. “Mắt xấu xa” có thể nói đến cái nhìn, quan điểm, hay suy nghĩ xấu xa về một người hay một sự việc. Trong trường hợp này là suy nghĩ xấu xa về ý định tốt lành của ông chủ. Lý do ông chủ đặt ra cho sự ganh tỵ của nhóm thợ này là vì “tôi tốt lành”. Phẩm tính “tốt lành” (ἀγαθός), theo Đức Giêsu, là phẩm tính của một mình Thiên Chúa: “Sao anh lại hỏi tôi về điều tốt lành, chỉ có một Đấng tốt lành duy nhất” (Mt 19,17; Lc 18,19). Trong bài giảng trên núi (Mt 5 – 7), Đức Giêsu đã dạy rằng: “Đèn của thân thể là con mắt nếu mắt anh khỏe khoắn, rõ ràng thì toàn thân anh sẽ sáng và nếu mắt anh xấu xa thì toàn thân anh sẽ đầy bóng tối” (Mt 6,22-23). Như thế, cái nhìn xấu sẽ dẫn đến toàn bộ thân thể đầy bóng tối.

8. Câu châm ngôn: “Những người sau chót sẽ thành những người đầu tiên và những người đầu tiên sẽ thành những người sau chót”: Câu châm ngôn này được bắt đầu bằng trạng từ “οὕτως” (như thế, vậy) mang nghĩa kết luận nối với dụ ngôn phía trước. Trong bối cảnh này, có thể hiểu là có sự đảo ngược vị trí giữa “những người vào làm giờ đầu tiên” và “những người vào làm giờ sau cùng”. Trên thực tế, tất cả các nhóm đều được trả lương một đồng như nhau, nhưng “những người vào làm sau chót” được trả lương trước hết và những người vào làm đầu tiên lại nhận được lương cuối cùng. Cũng có thể hiểu rằng, trong thực tại Nước Trời, có những người vốn có lợi thế hơn người khác, như tham gia vào Nước Trời với khoảng thời gian dài hơn, làm nhiều việc lành phúc đức hơn, nhưng vì lòng ganh tỵ, con mắt xấu xa, nên họ trở nên mất giá, so với những người tham gia vào Nước Trời sau với thời gian ngắn hơn, chỉ nhờ vào tình thương của Chúa.

Cuối chương 19, Dức Giêsu cũng nói một câu tương tự “những người đầu tiên sẽ thành những người cuối cùng và những người cuối cùng thành những người đầu tiên” (19,26). Kết luận này được đưa ra sau câu chuyện ông Phêrô hỏi Đức Giêsu về những điều mà họ sẽ được nhận khi đã bỏ tất cả để theo Người (19,27). Câu hỏi của ông Phêrô đáp trả lại cho nhận định của Đức Giêsu về nỗi khó khăn để cho người giàu vào Nước Thiên Chúa (19,23-24). Trong 19,26, câu châm ngôn này dường như nhằm chống lại suy nghĩ về ưu quyền của nhóm Mười Hai so với những người khác, ở 20,16, tương tự, câu châm ngôn cũng đã phá quan niệm ưu quyền dành cho nhóm vào làm vườn nho trước hết với nhóm vào làm sau hết.[14]

9. “Những người vào trước nhất” … “Những người vào sau cùng” là ai?

Tác giả K. Snodgrass liệt kê khá đầy đủ những cách lý giải của nhiều tác giả từ cổ chí kim:[15]

(a) Câu chuyện được hiểu như là các giai đoạn nối tiếp nhau của thế giới với năm nhóm làm thuê tượng trưng cho các giai đoạn khác nhau từ Ađam đến Nôê, từ Nôê đến ápraham, từ Ápraham đến Môsê, từ Môsê đến Đức Kitô và từ Đức Kitô đến hiện tại. Câu chuyện cũng có thể được hiểu như các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mà người ta trải nghiệm cuộc hoán cải: Ấu thơ, niên thiếu, trung niên, cao niên và vào thời điểm chết. Cách đọc này xác nhận tính hợp pháp của cuộc hoán cải thời điểm muộn nhất. Cả hai cách hiểu này quan điểm “đồng tiên lương” như là cuộc sống vĩnh cửu hay sự sống lại.

(b) Nhiều chuyên giả nghĩ dụ ngôn mô tả sự quảng đại vô cùng của Thiên Chúa, ân sủng Thiên Chúa trong mầu nhiệm cứu độ và chống lại quan điểm cho rằng ơn cứu độ qua những công việc.

(c) Nhiều người nghĩ dụ ngôn này là sự bào vệ của Đức Giêsu chống lại những chỉ trích của các đối thủ vì Người đón nhận những người tội lỗi.

(d) Một số người xem dụ ngôn này như là lời dạy về sự chối từ người Do Thái và chấp nhận dân ngoại.

(e) Một số giải thích dụ ngôn này như là phản đối sự việc các chủ đất lạm dụng các tá điền.

(f) Một vài người nghĩ rằng dụ ngôn chống lại sự ganh tỵ, tham lam, tự hào giữa những người môn đệ của Đức Giêsu.

Theo A.-J. Levine, những người làm công được thuê đầu tiên thường được xem như là những người Do Thái có khuôn mẫu ngoan cố, luôn càu nhàu hay tối thiểu là những đại diện Pharisêu, những người tìm được đánh giá bằng những công việc của họ và đặc biệt bằng nỗi vất vả của họ dưới đòi hỏi của Luật, thể hiện trong lời phàn nàn của họ “mang gánh nặng của ngày và cái nóng thiêu đốt” (Mt 20,12). Những người được thuê cuối cùng là “những người thu thuế và những người chài lưới, không có thời gian phục vụ kéo dài, được mang vào bảo đảm đầy đủ của sự tha thứ thương xót của Thiên Chúa”.[16]

Tác giả K. Snodgrass cho rằng muốn hiểu dụ ngôn này phải đoán được thính giả mà Đức Giêsu nhắm đến. Nếu Người nhắm đến các đối thủ, thì dụ ngôn có lẽ biện minh, và nhấn mạnh đến việc đón nhận những người thu thuế và những người tội lỗi. Nếu Đức Giêsu nhắm đến các môn đệ, trong bối cảnh ông Phêrô nhấn mạnh đến việc các môn đệ đã bỏ mọi sự để theo Chúa, thì dụ ngôn có lẽ có mục đích loại trừ sự kêu căng, thích kể công, ý tưởng về sự ưu tuyển của mình trên người khác trong Nước Trời. Tác giả cũng nhấn mạnh đến cái nhìn phổ biến nhất là bức tranh về ân sủng của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Thiên Chúa cực kỳ rộng lượng.[17]

Tác giả A.J. Hultgren nối kết dụ ngôn được đóng khung bởi lời khẳng định phải được gì đó vì đã bỏ mọi sự của ông Phêrô (19,27) và lời đề nghị chỗ ngồi bên phải – bên trái cho hai người con ông Dêbêđê của bà mẹ (20,20-21). Ba môn đệ này đều được gọi ngay từ thuở đầu của sứ vụ Đức Giêsu (4,18-22). Những người này có thể được hiểu như là những người được thuê đầu tiên trong dụ ngôn.[18] Dụ ngôn trở thành sự tranh chấp, phàn nàn về độ chênh lệch lợi thế của các môn đệ đầu tiên với những môn đệ sau cuối, cũng như thành viên muộn hơn của cộng đoàn.

 Dụ ngôn cũng có thể để nhằm giải thích sự đảm bảo quyền lợi giữa những người theo Chúa trước và những người theo Chúa muộn hơn vì Thiên Chúa quảng đại hơn những gì người ta nghĩ. Đó là một lời mọi gọi động viên cho những người tội trở về với Chúa, và cũng là lời mời gọi những người theo Chúa sớm hơn quảng đại đón nhận những người vì hoàn cảnh nào đó mà họ không thể theo Chúa sớm hơn như những người đầu tiên.

Bình luận tổng quát

Dụ ngôn “ông chủ tốt lành”[19] (Mt 20,1-16) là một dụ ngôn về Nước Trời. Đây là dụ ngôn độc quyền của Matthêu, không tìm thấy trong các Tin Meng Nhất Lãm khác. Đặc tính “tốt lành” cùng với từ ngữ “kurios” trong thuật ngữ “ông chủ của vườn nho” (ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος), cho phép hiểu ông chủ này là Thiên Chúa. Truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước vẫn quen thuộc với hình ảnh Thiên Chúa là “ông chủ của vườn nho”. Vì dụ ngôn này được giới thiệu ngay từ đầu là “Nước Trời giống như” nên có thể nối kết vườn nho với Nước Trời. Thiên Chúa là ông chủ, là Chúa, là vua của Nước Trời. Người luôn mời gọi mọi người, mọi nơi, tại mọi thời điểm bước vào Nước Trời. Và bất kỳ ai được mời gọi vào đó rồi, thì “đồng lương” tượng trưng cho phương tiện cuộc sống cho mỗi con người trong một ngày. Đồng lương của Nước Trời không chỉ có giá trị một ngày, nhưng là vĩnh cửu. Sự sống mà đồng lương này bảo đảm không phải là sự sống thể lý mà là sự sống linh hồn và kéo dài vĩnh cửu. Được vào Nước Trời tương đương với được hưởng ơn cứu độ là sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa, dĩ nhiên không chỉ giải quyết nhu cầu thể xác của con người. Điều Người muốn trao ban là sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc trường tồn cho tất cả mọi người. Người thương ban cho sự hạnh phúc vĩnh hằng không phải cho những người cảm thấy mình xứng đáng, nhưng cho những người Chúa thương, nhiều khi họ hoàn toàn không xứng đáng. Nước Trời sẽ không có những người có “con mắt xấu xa”, có những cái nhìn, hay những suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi, kể công, đòi hỏi.[20] Những nhóm người được mời gọi khác nhau có lẽ không nhắm đến những nhóm người cụ thể nào, cho bằng, nhắm đến tất cả những ai tìm thấy mình trong đó. Họ có thể tượng trưng cho bất cứ người Kitô hữu nào qua mọi thời đại. Nếu người nào đó có suy nghĩ rằng mình theo Chúa lâu hơn, có công trạng nhiều hơn, rồi muốn Chúa trả công nhiều hơn, và cảm thấy khó chịu khi Chúa trả công cho những người sau chót bằng mình, thì người ấy thuộc nhóm người được thuê trước nhất và có nguy cơ bị trở thành những người sau hết. Còn nếu người nào đó cảm thấy mình theo Chúa muộn hơn, thậm chí vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, thì người đó thuộc nhóm những người được thuê vào những giờ khác trong ngày, nhất là giờ cuối cùng. Họ được trả lương theo tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa chứ không phải do công lao của bản thân. Tác giả A. Hultergren khẳng định rằng “tất cả chúng ta đều là những nhân công giờ thứ mười một; tất cả chúng ta được vinh dự là những người khách của Thiên Chúa trong Vương Quốc. Không cần thiết để quyết định ai là những người nhân công thứ mười một. Điểm chính của dụ ngôn, cả ở cấp độ của Đức Giêsu và cấp độ của Matthew là Thiên Chúa cứu độ bằng ân sủng, không phải bằng sự xứng đáng của chúng ta. Điều đó áp dụng cho tất cả chúng ta”.[21]

Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD