Clock-Time

Chú Giải

/ 1187 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 7: 1-13: Bài Tin Mừng hôm nay, qua việc tranh luận với các biệt phái và kinh sư về việc rửa tay trước khi ăn, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người mà sao lãng tuân giữ các giới luật của Chúa…
/ 1753 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai tuần V thường niên B

Tin mừng Mc 6: 53-56: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân để trình về sứ vụ cứu thế của Người và để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ …
/ 1275 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V thường niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39: Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay liên kết ba bản văn khác nhau: trình thuật chữa lành mẹ vợ Phêrô (Mc 1,29-31), một bảng tóm tắt các phép lạ chữa lành (cc.32-34) và một bước tiến trong việc hoàn thành sứ mệnh (cc.35-39). Muốn phân tích ba bản văn, phải lưu tâm đến văn thể khác biệt của chúng...
/ 1703 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 30-34: Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. Người tông đồ sống với Chúa, nhưng còn phải sống cho những nhu cầu của tha nhân về thể xác, tinh thần và tâm linh nữa …
/ 1508 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần IV thường niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy về ơn gọi, địa vị và sứ mạng của người ki-tô hữu nói chung và người tông đồ nói riêng...
/ 1553 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Thường Niên B

Tin mừng Mc 6: 1-6 Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi rao giảng bị thất bại ngay tại chính quê hương của mình. Sự thất bại này là do lòng cứng tin của con người chứ không do Chúa bất lực, bằng chứng là Người vẫn đặt tay làm một số phép lạ khi người ta mở lòng tin...
/ 1599 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Thường Niên B

Tin mừng Mc 5: 1-20 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người bị thần ô uế ám, để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...
/ 1754 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Thường Niên B

Tin mừng Mc 4: 35-41 Biển, theo quan niệm của người Do Thái, là nơi ẩn náu của kẻ thù nghịch, chống lại Thiên Chúa và con người.