Clock-Time

Chú Giải

/ 330 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần II thường niên B

Tin mừng  Mc 3: 7 -12: Đoạn Tin Mừng này tóm tắt cuộc truyền giáo của Đức Giê-su ở Ga-li-lê...
/ 326 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 3: 1-6: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sa-bát...
/ 415 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần II thường niên B

Tin mừng Mc 2: 23-28: Trong câu chuyện này, các biệt phái thì tố cáo các môn đệ vi phạm luật sa-bát, còn Chúa Giê-su lại tỏ mình là Chúa, mang nơi mình quyền năng cứu độ : "Con Người làm chủ ngày sa-bát". Rút kinh nghiệm, chúng ta không được phép đòi hỏi người khác giữ luật quá mức độ luật đòi hỏi...
/ 669 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mt 2: 1-12: Câu truyện ba nhà đạo sĩ đến tìm gặp Chúa Giêsu diễn tả việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại...
/ 262 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Ga 1: 19-28: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 )...

/ 376 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba - Ngày V Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 22-35: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a...
/ 359 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai - Ngày IV Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận...
/ 376 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Bảy - Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 10: 17-22: Thánh Tê-pha-nô giữ một địa vị đặc biệt trong số bảy vị Phó Tế đầu tiên của cộng đoàn Giê-ru-sa-lem (Cv 6,5). Sách Công Vụ diễn tả Thánh Tê-pha-nô là người " đầy hồng ân và sức mạnh, đầy khôn ngoan và Thần Khí "...