Clock-Time

Chú Giải

/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh
/ 120 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 19: 13-15: Dù đôi khi thái độ đó giúp ta nên thận trọng, nhưng không được quên bỏ câu nói của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Nại cớ tôn trọng "tự do khi trẻ lớn khôn", nhưng thực sự lại không xảy ra trường hợp, người ta thường tác động mạnh ...

/ 93 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt  19: 3-12: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly...Ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình....

/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay, Người buộc chúng ta phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho nhau. Điều này đòi hỏi những phần tử sống trong cộng đoàn phải lưu tâm đến vấn đề không được để một ai hư mất, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần ...

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 17: 22-27: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê Su loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó của Người và việc nộp thuế đền thờ, để trình bày về việc Đức Giê Su là con Thiên-Chúa xuống thế làm người, để chịu nạn, chịu chết chuộc tội ...

/ 85 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên C

 Tin mừng Mt 15: 21-28: "Hỡi bà lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy". Ngoài ý nghĩa khen ngợi đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: với những người ngoại giao bị khinh khi, thì đức tin họ ...

/ 121 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 14: 1-12: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị Hêrôđê cho lệnh chém đầu, để loan báo về số phận của Chúa Giê-su Kitô....

/ 174 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 54-58: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê Su trở về thăm quê hương Na-da-rét, nhưng bị người đồng hương từ chối......