Clock-Time

Chú Giải

/ 101 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mt 2: 1-12: Câu truyện ba nhà đạo sĩ đến tìm gặp Chúa Giêsu diễn tả việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại......

/ 55 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 35-42 "Đến mà xem": Chúa không dùng lời nói để giới thiệu về mình, vì lời nói suông kém giá trị hấp dẫn, nhưng Chúa tỏ mình ra bằng chính lối sống hằng ngày và cụ thể của Người......

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 29-34: Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông......

/ 162 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 19-28: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 )......

/ 60 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Lc 2: 16-21: Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ.......

/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Tin mừng Mt 2: 13-18: Bài Tin Mừng này ghi lại câu chuyện sứ thần Chúa đến báo cho Giu-se phải đem Con Trẻ Giê-su và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập, và việc Hê-rô-đê sai người đi giết các trẻ em Do Thái ở Bê-lem và vùng phụ cận......

/ 158 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 57-66: Bài Tin Mừng này ghi lại việc Gio-an Tẩy Giả đươc sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của Gio-an......

/ 125 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 39-45: Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đức con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thức hiện những gì Người đã nói ...