Clock-Time

Chú giải

/ 429 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua.
/ 640 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người...
/ 829 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay C

Tin mừng Ga 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua.
/ 539 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người...
/ 958 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay B

Tin mừngGa 4: 43-54: Sau khi tự mạc khải là Đấng Cứu Thế cho người phụ nữ Samari ở giếng Giacóp, Đức Giêsu đi đến Galilê và cũng tự mạc khải qua phép lạ chữa bệnh nguy tử cho người con của một sĩ quan cận vệ nhà vua.
/ 1034 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 4: 24-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu, giải thích cho người đồng hương biết: Người là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào Người...
/ 828 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người...