Clock-Time

Chú Giải

/ 377 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 352 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Mc 12: 28-34: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra cho ta con đường vào Nước Trời: đó là mến Chúa và yêu người. Và đó cũng là điều gồm tóm Mười điều răn của Chúa...
/ 422 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay C

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 551 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay C

Tin mừng Mc 12: 28-34: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra cho ta con đường vào Nước Trời: đó là mến Chúa và yêu người. Và đó cũng là điều gồm tóm Mười điều răn của Chúa...
/ 821 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay B

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 794 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay B

Tin mừng Mc 12: 28-34: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra cho ta con đường vào Nước Trời: đó là mến Chúa và yêu người. Và đó cũng là điều gồm tóm Mười điều răn của Chúa...