Clock-Time

Chú Giải

/ 613 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Thường Niên B

Tin mừng Mt 5: 38-42: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giê-su kiện toàn luật bác ái: không báo thù...
/ 1162 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XI Thường Niên B

Tin mừng Mc 4:26-34: Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc nhấn mạnh đến sự tăng trưởng của hạt giống hay thái độ của người nông phu?