Clock-Time

Chú Giải

/ 654 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin mừng Mt 23: 23-26: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thìa là, rau húng
/ 695 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 60-69: Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối trong bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Phần này nói đến những phản ứng của cử tọa khi nghe bài giảng này...

/ 517 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 22:1-14: Trong tiến trình của Tin Mừng Thánh Mát-thêu, dụ ngôn "tiệc cưới" diễn ra ngay giữa thành Giêrusalem, chỉ vài tuần trước ngày Đức Giêsu chịu chết...
/ 648 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XX Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 51-58: Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp với bài Tin Mừng hai Chúa nhật trước trích trong bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống Tin Mừng thánh Gioan . Bài hôm nay là phần thứ ba nói đến việc Chúa Giêsu hứa ban Bánh Hằng Sống trong phép Thánh Thể .