Clock-Time

Chú Giải

/ 466 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria...
/ 529 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
/ 357 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Tin mừng Mt 28:8-15: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các phụ nữ để củng cố niềm tin và sai các bà đi báo tin cho các Tông đồ.
/ 307 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay B - Lễ Truyền Tin

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Lễ Truyền Tin được ví như cái nụ hoa, báo hiệu cho bông hoa tươi nở là lễ Giáng Sinh
/ 393 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời...
/ 291 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 1-3: Bài Tin Mừng ngày hôm nay ghi laại việc các phụ nữ đi theo và phục vụ Đức Giê-su cùng các môn đệ trong công tác truyền giáo...
/ 342 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 16: 24- 28: Hôm nay, bài Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần phải “từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài”...
/ 311 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mt 11: 25-30: Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa, và qua việc Người mời gọi chúng ta đến với Người bằng cách tin vào Ngài và sống theo tinh thần của Ngài để Ngài bổ sức cho