Clock-Time

Chú GIải

/ 219 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi...
/ 180 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống...

/ 731 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 359 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39 Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu
/ 318 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 21-28 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?...
/ 421 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần".
/ 1441 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 21: 23-27 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc các thượg tế và kì mục trong dân đến chất vấn quyền bính của Đức Giê-su. 

/ 435 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 9: 27-31 Thái độ yên lặng của Đức Giê-su có giá trị như một việc thử thách đức tin cúa họ. Nhưng hai người mù này đã tỏ ra có một đức tin mạnh mẽ khi kiên trì theo Người về nhà....