Clock-Time

Chú Giải

/ 351 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Mt 16: 21-27: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
/ 455 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 43-51: Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan 

/ 657 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
/ 903 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Thưa Ngài, Ngài muốn, là Ngài chữa tôi khỏi bệnh.
/ 448 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Tin Mừng Ga 3: 16-18: Bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn đi liền sau một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh (Ga 3,1-12) là một bài suy niệm về Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa việc cứu rỗi thế gian.