Clock-Time

Chúa Nhật I Mùa Chay B

/ 1164 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 25.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 25.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1299 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 24.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 24.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1201 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 23.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 23.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1197 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 22.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 22.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1390 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 21.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 21.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 2194 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 21.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 21.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.