PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Thánh lễ đã đuợc cử hành lần đầu ngay trong đêm Chúa bị trao nộp...

PHỤNG VỤ NHẬP MÔN

Qua những dòng trên chúng ta thấy rõ chức năng và địa vị quan yếu của Phụng vụ trong đời sống của Giáo Hội...

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: TỔNG LUẬN VÀ KHAI TÂM

Bí tích được nghiên cứu dưới nhiều góc cạnh. Nó có thể là đối tượng của Tín lý, Giáo luật, Luân lý, Phụng vụ hay Mục vụ...

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: HAI BÍ TÍCH HIỆP THÔNG (Bí tích Phong chức và Bí tích Hôn nhân)

Theo cách phân chia của Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo, thì bí tích Phong chức và bí tích Hôn phối thuộc khối bí tích phục vụ sự hiệp thông (SGL 1533-1535)...

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: HAI BÍ TÍCH CHỮA LÀNH(Sám hối giao hòa và Xức dầu bệnh nhân)

Trong Hiến chế về Phụng vụ , Công đồng Vaticano II đã truyền duyệt lại toàn bộ các nghi thức bí tích và phụ tích (số 21)...

SƯ PHẠM GIÁO LÝ

SƯ PHẠM GIÁO LÝ

GIÁO ÁN GIÁO LÝ DỰ TÒNG

PHẦN MỞ ĐẦU: THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO LOÀI NGƯỜI

GIÁO ÁN LỚP XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ 2 ( LỚP SƠ CẤP 2)

Có lẽ các bạn đã nắm vững phương pháp giảng dậy giáo lý khối Xưng tội, Rước lễ (Khối Sơ Cấp). Tập giáo án này được soạn đúng với phương pháp giảng dậy của khối này.

GIÁO ÁN LỚP XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ 1 ( LỚP SƠ CẤP 1)

Trong phần cầu nguyện giữa giờ, các bạn nên cho các em làm những cử điệu như chắp tay, giang tay, quỳ, đứng, nhắm mắt…

HỌC HỎI TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Tập sách này gồm 70 câu hỏi được rút ra từ Tông thư ROSARIUM VIRGINIS MARIAE...

GIÁO LÝ VỚI PHỤNG VỤ

Vì thế, đối với phụng vụ, giáo lý viên nhất thiết cần nuôi dưỡng những thái độ này nơi các em.