Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục

Nguyện cho các Thầy luôn trưởng thành trong ơn gọi, xác tín hơn nữa vào tình yêu của Đấng kêu gọi mình.

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh 2016