Clock-Time

Đáp Ca Huy Hoàng

/ 500 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 17 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 17 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 452 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 95 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 95 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 356 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 79 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 79 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 884 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 24 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 24 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 432 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 144 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 144 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 424 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng