Clock-Time

Đáp Ca Kim Long

/ 523 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 442 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 144....

/ 379 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 120....

/ 356 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long - Tv 97...

/ 156 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long....

/ 162 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long...

/ 294 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Tv 50 Kim Long...

/ 428 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Tv 89, Kim Long...