Clock-Time

Đáp Ca Thái Nguyên

/ 1625 / Thánh Ca

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Thánh Vịnh 103 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Thánh Vịnh 103.
Linh Mục Thái Nguyên.