Clock-Time

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng tháng 12-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận luôn cam kết trong việc phát triển con người, tìm thấy những con người tận tụy vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để hợp tác quốc tế.

Đức Giáo Hoàng
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Tháng 12-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận luôn cam kết trong việc phát triển con người, tìm thấy những con người tận tụy vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để hợp tác quốc tế.