Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Học cầu nguyện trong thinh lặng, thờ lạy, chiêm ngắm

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.02.2018: Học cầu nguyện trong thinh lặng, thờ lạy, chiêm ngắm...
ĐỨC GIÁO HOÀNG

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05.02.2018:

Học cầu nguyện trong thinh lặng, thờ lạy, chiêm ngắm