Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Thiên Chúa ban Mười Lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 20.06.2018: Mười Lời để sống Giao ước