Clock-Time

Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate)

Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate)