Clock-Time

Ga 1: 6-8.19-28

/ 1456 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Kitô: Ánh sáng mang ơn cứu độ - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Ánh sáng mà Gioan làm chứng chính là Đức Giêsu Kitô. Bởi Gioan nhận ra rằng, sự xuất hiện của ông cũng chỉ là sự xuất hiện bắt nguồn tự con người, vì thế ông không thể là ánh sáng, bởi tự con người không thể kiến tạo nên nguồn sáng...
/ 837 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chứng Nhân Trung Thực - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Theo gương Thánh Gioan chứng nhân ánh sáng trung thực, với tư cách ngôn sứ, chúng ta cần sống chứng nhân cho chân lý và tình yêu. Sống chân chính ngay thẳng theo lương tâm Kitô giáo, chúng ta góp phần mở đường dọn lối cho Chúa đến...
/ 786 / Suy Niệm Chúa Nhật

Làm chứng như Gioan - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Hôm nay, chúng ta thấy Gioan đã giới thiệu mình như thế này: « Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi nhưng Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không đánh cởi dây giày cho Người. »...
/ 1655 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Ăn Năn Sám Hối - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Khi Gioan xuất hiện, người Do Thái cho là Đấng Messia đã đến, nhưng Gioan trả lời: Tôi không phải là Đấng Messia, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc chuẩn bị cho Đấng Messia đến...