Clock-Time

Ga 1: 29-34

/ 703 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mọi Người Đều Được Mời Gọi Nên Thánh - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin mừng hôm nay ghi lại lời chứng của Gioan Tẩy giả. Ông minh chứng và giới thiệu cho mọi người biết Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa đến để cứu độ thế giới tội lỗi này.

/ 891 / Suy Niệm Chúa Nhật

Con Chiên Gánh Mang Tội Lỗi Trần Gian - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Trong Tin Mừng hôm nay, Gioan Tầy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng : "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian''. Dân Do Thái lúc ấy đã hiểu lời giới thiệu đó muốn nói gì.

/ 515 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Thường Niên A

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mượn lời chứng của Gioan Tẩy giả vè Chúa Giêsu Kitô để nhắc lại cho chúng ta về sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu đối với nhân loại và mỗi người chúng ta, nhờ đó chúng ta đem lòng mộ mến, gắn bó và vâng phục Chúa Giêsu Kitô hơn .

/ 633 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đây Chiên Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Hôm nay thánh Gioan giới thiệu với chúng ta: “đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian”. Tội  trần gian đã làm chúng ta phải chết. Chính Chúa Giêsu đến gánh cái chết của chúng ta để chúng ta được sống.