Clock-Time

Ga 20: 19-23

/ 659 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Thánh Thần - Tiếp Nối Con Đường Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 20: 19-23: Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối con đường xót thương ấy qua việc bào chữa, an ủi và trong vai trò khai trí mở lòng..
/ 1555 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Thánh Thần - Quà Tặng Của Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 20: 19-23: Chúa Thánh Thần chính là quà tặng của lòng thương xót mà Thiên Chúa trao ban cho con người..
/ 1459 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tác Động Của Thánh Thần Nơi Các Tín Hữu - Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 20: 19-23:  “Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ tội ai, thì người ấy bị cầm giữ”