Clock-Time

Ga 6: 1-15

/ 1386 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên B - Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Tin mừng Ga 6: 1-15: Từ lòng quảng đại của em bé trao ban năm chiếc bạnh và hai con cá, Chúa đã làm phép lạ để nuôi lấy hơn năm ngàn con con người khác. Một việc nhỏ đã làm nên một phép màu. 

/ 1186 / Suy Niệm Chúa Nhật

Không Làm Một Mình - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 1-15: Chúa cần sự cộng tác của chúng ta, cho dù sự cộng tác ấy rất nhỏ bé, nhưng với tấm lòng rộng lớn thì Chúa sẽ biến sự nhỏ bé nên lớn lao, biến điều tầm thường nên vĩ đại nhờ vào tình thương của Người.

/ 1869 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hóa Bánh Nhiều - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 1-15: Trên vạn nẻo đường Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm và gặp gỡ những con người ấy. Chỉ cần một chút quảng đại, và một chút đóng góp của con người là đủ để Thiên Chúa thực hiện một phép lạ

/ 869 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 1-15: Anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!"