Clock-Time

Ga 6: 44-51

/ 2863 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Năm tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6, 44-51: Hôm nay chúng ta sắp suy gẫm về một bước nhảy vọt mới của Tin Mừng tiến về "tận cùng cỡi đất " theo lời đã hứa...
/ 781 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Năm tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6, 44-51: Hôm nay chúng ta sắp suy gẫm về một bước nhảy vọt mới của Tin Mừng tiến về "tận cùng cỡi đất " theo lời đã hứa...