Clock-Time

Bộ Giáo luật 1983

Nói chung, Bộ Luật này không ấn định những nghi thức phải tuân giữ trong các buổi cử hành phụng vụ...
BỘ GIÁO LUẬT 1983
 
(Bản dịch năm 2006 của HĐGMVN)


MỤC LỤC

QUYỂN I NHỮNG QUY TẮC TỔNG QUÁT 

ĐỀ MỤC 1. LUẬT GIÁO HỘI

ĐỀ MỤC 2. TỤC LỆ

ĐỀ MỤC 3. NHỮNG SẮC LUẬT VÀ NHỮNG HUẤN THỊ

ĐỀ MỤC 4. CÁC HÀNH VI HÀNH CHÍNH RIÊNG BIỆT

ĐỀ MỤC 5. CÁC QUY CHẾ VÀ NỘI QUY

ĐỀ MỤC 6. CÁC THẾ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN

ĐỀ MỤC 7. CÁC HÀNH VI PHÁP LÝ

ĐỀ MỤC 8. QUYỀN LÃNH ĐẠO

ĐỀ MỤC 9. GIÁO VỤ

ĐỀ MỤC 10. THỜI HIỆU

ĐỀ MỤC 11. CÁCH TÍNH THỜI GIAN


QUYỂN II DÂN THIÊN CHÚA

PHẦN I. CÁC KITÔ HỮU

ĐỀ MỤC 1. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA MỘT KITÔ HỮU

ĐỀ MỤC 2. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA GIÁO DÂN

ĐỀ MỤC 3. THỪA TÁC VIÊN CÓ CHỨC THÁNH HAY GIÁO SĨ

ĐỀ MỤC 4. HẠT GIÁM CHỨC TÒNG NHÂN

ĐỀ MỤC 5. CÁC HIỆP HỘI KITÔ HỮU


PHẦN II. CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI

THIÊN 1. QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA GIÁO HỘI

THIÊN 2. CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

ĐỀ MỤC 1. CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUYỀN BÍNH

ĐỀ MỤC 2. CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

ĐỀ MỤC 3. TỔ CHỨC NỘI BỘ CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

PHẦN III. CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ

THIÊN 1. CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN

ĐỀ MỤC 1. QUY TẮC CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN

ĐỀ MỤC 2. CÁC HỘI DÒNG

ĐỀ MỤC 3. CÁC TU HỘI ĐỜI

THIÊN 2. CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ

QUYỂN III NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

ĐỀ MỤC 1. THỪA TÁC VỤ LỜI CHÚA

ĐỀ MỤC 2. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

ĐỀ MỤC 3. GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

ĐỀ MỤC 4. CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN TH.ÔNG XÃ HỘI VÀ CÁCH RIÊNG SÁCH BÁO

ĐỀ MỤC 5. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

QUYỂN IV NHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI

PHẦN I. CÁC BÍ TÍCH

ĐỀ MỤC 1 BÍ TÍCH RỬA TỘI

ĐỀ MỤC 2. BÍ TÍCH THÊM SỨC

ĐỀ MỤC 3. BÍ TÍCH THÁNH THỂ

ĐỀ MỤC 4. BÍ TÍCH SÁM HỐI

ĐỀ MỤC 5. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

ĐỀ MỤC 6. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

ĐỀ MỤC 7. BÍ TÍCH HÔN NHÂN

PHẦN II. CÁC VIỆC PHỤNG TỰ KHÁC

ĐỀ MỤC 1. CÁC Á BÍ TÍCH

ĐỀ MỤC 2. PHỤNG VỤ CÁC GIỜ KINH

ĐỀ MỤC 3. AN TÁNG THEO NGHI THỨC GIÁO HỘI

ĐỀ MỤC 4. TÔN KÍNH CÁC THÁNH, ẢNH TƯỢNG THÁNH VÀ CÁC THÁNH TÍCH

ĐỀ MỤC 5. LỜI KHẤN VÀ LỜI THỀ

PHẦN III. NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THÁNH

ĐỀ MỤC 1. NƠI THÁNH

ĐỀ MỤC 2. THỜI GIAN THÁNH

QUYỂN V TÀI SẢN VẬT CHẤT CỦA GIÁO HỘI 

ĐỀ MỤC 1. THỦ ĐẮC TÀI SẢN

ĐỀ MỤC 2. QUAN TRỊ TÀI SẢN

ĐỀ MỤC 3. CÁC KHẾ ƯỚC VÀ NHẤT LÀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

ĐỀ MỤC 4. CÁC THIỆN Ý NÓI CHUNG VÀ CÁC THIỆN QUỸ

QUYỂN VI CHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 

PHẦN I. TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT NÓI CHUNG 

ĐỀ MỤC 1. VIỆC TRỪNG PHẠT CÁC TỘI PHẠM NÓI CHUNG

ĐỀ MỤC 2. LUẬT HÌNH SỰ VÀ MỆNH LỆNH HÌNH SỰ

ĐỀ MỤC 3. CHỦ THỂ BỊ TRỪNG PHẠT

ĐỀ MỤC 4. CÁC HÌNH PHẠT VÀ CÁC SỰ TRỪNG PHẠT KHÁC

ĐỀ MỤC 5. ÁP DỤNG HÌNH PHẠT

ĐỀ MỤC 6. SỰ CHẤM DỨT CỦA HÌNH PHẠT

PHẦN II. HÌNH PHẠT CHO TƯNG TỘI PHẠM 

ĐỀ MỤC 1. TỘI PHẠM CHỐNG LẠI ĐẠO VÀ TÍNH DUY NHẤT CỦA GIÁO HỘI

ĐỀ MỤC 2. TỘI PHẠM CHỐNG LẠI NHÀ CHỨC TRÁCH GIÁO HỘI VÀ TỰ DO CỦA GIÁO HỘP

ĐỀ MỤC 3. CHIẾM ĐOẠT GIÁO VỤ VÀ NHỮNG TỘI PHẠM KHI THI HÀNH GIÁO VỤ ẤY

ĐỀ MỤC 4. TỘI PHẠM NGỤY TẠO

ĐỀ MỤC 5. TỘI PHẠM NGH!CH VỚI CÁC NGHĨA VỤ ĐẶC BIỆT

ĐỀ MỤC 6. TỘI PHẠM ĐẾN SỰ SỐNG VÀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

ĐỀ MỤC 7. QUY TẮC TỔNG QUÁT

QUYỂN VII TỐ TỤNG 

PHẦN I. XỬ ÁN NÓI CHUNG 

ĐỀ MỤC 1. TOÀ ÁN CÓ THẨM QUYỀN

ĐỀ MỤC 2. CÁC CẤP VÀ CÁC LOẠI TOÀ ÁN KHÁC NHAU

ĐỀ MỤC 3. QUY LUẬT PHÁT GIỮ TẠI CÁC TOÀ ÁN

ĐỀ MỤC 4. CÁC BÊN TRONG VỤ ÁN

ĐỀ MỤC 5. TỐ QUYỀN VÀ KHƯỚC BIỆN

PHẦN II. TỐ TỤNG HỘ SỰ 

THIÊN 1 TỐ TỤNG HỘ SỰ THÔNG THƯỜNG 

ĐỀ MỤC 1. KHỞI TỐ VỤ ÁN

ĐỀ MỤC 2. ĐỐI TỤNG

ĐỀ MỤC 3. TIẾN HÀNH VỤ KIỆN

ĐỀ MỤC 4. CHỨNG CỚ

ĐỀ MỤC 5. NHỮNG VỤ ÁN PHỤ

ĐỀ MỤC 6. CÔNG BỐ ÁN TỨ KẾT THÚC VIỆC THẨM CỨU VÀ TRANH LUẬN VỀ VỤ ÁN

ĐỀ MỤC 7. TUYÊN ÁN

ĐỀ MỤC 8. KHÁNG ÁN

ĐỀ MỤC 9. VẤN ĐỀ QUYẾT TỤNG VÀ VIỆC PHỤC HỒI NGUYÊN TRẠNG

ĐỀ MỤC 10. ÁN PHÍ VÀ BẢO TRỢ ÁN PHÍ

ĐỀ MỤC 11. THI HÀNH BẢN ÁN

THIÊN 2 XỬ ÁN HỘ SỰ KHẨU BIỆN 

PHẦN III. VÀI VỤ TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT 

ĐỀ MỤC 1. TỐ TỤNG HÔN NHÂN

ĐỀ MỤC 2. CÁC VỤ ÁN TUYÊN BỐ VIỆC TRUYỀN CHỨC THÁNH BẤT THÀNH

ĐỀ MỤC 3. NHỮNG CÁCH THỨC TRÁNH KIỆN TỤNG

PHẦN IV. TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

PHẦN V. THỦ TỤC THƯỢNG CẦU CÓ TÍNH CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI NHIỆM HAY THUYÊN CHUYỂN CÁC CHA SỞ. 

THIÊN 1 THƯỢNG CẦU CHỐNG LẠI NHƯNG SẮC LỆNH HÀNH CHÍNH

THIÊN 2 THỦ TỤC GIẢI NHIỆM HAY THUYÊN CHUYÊN CÁC CHA SỞ 

 
+++

NHẬN XÉT VỀ BẢN DỊCH

Ở Đ. 443, § 5 : dịch tính từ collégialement là « cách hiệp đoàn », nhưng ở nhiều chỗ khác lại dịch danh từ collège là « ban » (ban tư vấn : collège des consulteurs, vd. đ. 502, § 1, chứ không dịch là Hiệp đoàn tư vấn) Tại sao ?