Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 10: Thánh Thể Nguổn Hiệp Thông Gia Đình P1

Gia đình là tế bào tiên khởi của xã hội, “là nền tảng của xã hội” (GS 52), không có gia đình không có đời sống xã hội. Theo sách Sáng thế, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã không tạo dựng một cộng đoàn nhânloại, nhưng Ngài tạo dựng nên một người nam và một người nữ, qua đó hai người kết hợp với nhau qua mối dây yêu thương để kiến tạo nên một mái ấm gia đình và từ mái ấm đó cộng đoàn nhân loại được hình thành. 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 10: Thánh Thể Nguổn Hiệp Thông Gia Đình P1