Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 17: Những Hành Vi Nghịch Với Mục Đích Của Tính Dục Trong Đời Sống Hôn Nhân

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 17: Những Hành Vi Nghịch Với Mục Đích Của Tính Dục Trong Đời Sống Hôn Nhân

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Giáo Lý Hôn Nhân -  Bài 17: Những Hành Vi Nghịch Với Mục Đích Của Tính Dục Trong Đời Sống Hôn Nhân