Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 5: SỰ THUỶ CHUNG - Yếu tố hạnh phúc gia đình - phần 2

Gia đình là tế bào và là nền tảng căn bản của xã hội. Đây là điều mà không một ai có thể phủ nhận. Thật vậy xã hội được hình thành “tế bào gia đình” nầy.  Chính gia đình là môi trường hình thành và phát triển nhân cách của con người. Chính nơi đây các thế hệ chuyển giao cho nhau kinh nghiệm sống, và giúp nhau thực hành đạo lý làm người. 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

BÀI 5: SỰ THUỶ CHUNG - Yếu tố hạnh phúc gia đình - Phần 2