Clock-Time

Giáo Lý Hôn Nhân - Bài 8: Gia Đình Kitô Giáo Trong Việc Phát Huy Truyền Thống Dân Tộc

Giáo hội luôn tôn trọng di sản văn hóa của các dân tộc và luôn mời gọi các Giáo hội địa phương phải hòa mình vào nền văn hóa địa phương, nhờ đó Giáo hội và chính nền văn hóa đó được phong phú hơn (Hiến chế Vui mừng và Hy Vọng số 58). 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN BỔ TÚC - ONLINE

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Bài 8: Gia Đình Kitô Giáo Trong Việc Phát Huy Truyền Thống Dân Tộc