Clock-Time

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH: HAI BÍ TÍCH CHỮA LÀNH(Sám hối giao hòa và Xức dầu bệnh nhân)

Trong Hiến chế về Phụng vụ , Công đồng Vaticano II đã truyền duyệt lại toàn bộ các nghi thức bí tích và phụ tích (số 21)...
SÁCH: PHỤNG VỤ BÍ TÍCH(2)
HAI BÍ TÍCH CHỮA LÀNH


Tác giả : Gm Phêrô Trần Đình Tứ


Sám hối giao hòa và Xức dầu bệnh nhân
 
Đại chủng viện thánh Giuse
thành phố Hồ chí Minh
1 9 9 6
 

MỤC LỤC
 

 
THIÊN V. BÍ TÍCH SÁM HỐI GIAO HÒA
 
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
 
CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT

I. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO CUỐN NGHI THỨC SÁM HỐI 1973

II. KHÁI NIỆM THẦN HỌC VÀ MỤC VỤ VỀ BÍ TÍCH SÁM HỐI

III. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ VỀ BÍ TÍCH SÁM HỐI
 
CHƯƠNG II: CỬ HÀNH BÍ TÍCH SÁM HỐI

I. NƠI, THỜI GIAN, Y PHỤC CỬ HÀNH BÍ TÍCH SÁM HỐI

II. NGHI THỨC GIAO HÒA TỪNG HỐI NHÂN

III. NGHI THỨC GIAO HÒA NHIỀU HỐI NHÂN XƯNG TỘI VÀ GIẢI TỘI TỪNG NGƯỜI

IV. NGHI THỨC GIAO HÒA NHIỀU HỐI NHÂN XƯNG TỘI VÀ GIẢI TỘI CHUNG
 
CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN HỆ TỚI BÍ TÍCH SÁM HỐI

I.NHỮNG CỬ HÀNH SÁM HỐI KHÁC

II. NHỮNG THÍCH ỨNG THEO MIỀN VÀ HOÀN CẢNH KHÁC NHAU

IV. CÔNG THỨC GIẢI VẠ VÀ CHUẨN BẤT HỌP LUẬT
 

 
THIÊN  VI. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
 
THƯ MỤC VỤ TỔNG QUÁT
 
CHƯƠNG I: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

I. BỆNH TẬT VÀ Ý NGHĨA CỦA BỆNH TẬT TRONG MÀU NHIỆM CỨU ĐỘ

II. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

III. CỦA ĂN ĐÀNG

IV. PHẬN SỰ VÀ TÁC VỤ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN

V. NHỮNG THÍCH NGHI
 
CHƯƠNG II: NHỮNG MẦU CỬ HÀNH TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH KHÁC NHAU

I. THĂM VIẾNG VÀ CHO BỆNH NHÂN RƯỚC LỄ

II. NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN

III. NGHI THỨC TRAO CỦA ĂN ĐÀNG

IV. NGHI THỨC BAN CÁC BÍ TÍCH CHO BỆNH NHÂN TRONG LÚC GẦN CHẾT HAY NGHI THỨC BAN LIÊN TỤC BA BÍ TÍCH: GIẢI TỘI, XỨC DẦU VÀ CỦA ĂN ĐÀNG

Tải file word đầy đủ tại đây