Clock-Time

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Nguyên tác: “CATECHISMUS  CATHOLICAE ECCLESIAE”

Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


Hiệu đính bản dịch:
Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng


Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn Công Oánh


Biên tập:
Phạm Gia Thoan


Sửa bản in:
Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàng Nguyễn Bá Phúc
Phạm Thị Thơm


Trình bày:
Nữ tu Maria Phan Thị Tú CMR


Thực hiện:
TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO
 



 
MỤC LỤC TỔNG QUÁT

KÝ HIỆU CÁC SÁCH THÁNH KINH     

CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC     

TÔNG HIẾN KHO TÀNG ĐỨC TIN CÔNG BỐ SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO     

LỜI MỞ ĐẦU     
    
PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN     

ĐOẠN THỨ NHẤT: “TÔI TIN” – “CHÚNG TÔI TIN”    

CHƯƠNG I: CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA     

CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI     

Mục 1: Mạc Khải của Thiên Chúa     
    
Mục 2: Sự lưu truyền Mạc Khải của Thiên Chúa     
    
Mục 3: Thánh Kinh     
    
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA     

Mục 1: Tôi tin     

Mục 2: Chúng tôi tin     
    
ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO 

CHƯƠNG I: “TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA” 

Mục 1: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất”  
  
Tiết 1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời     
  
Tiết 2: Chúa Cha

Tiết 3: Đấng Toàn Năng     
 
Tiết 4: Đấng Tạo Hoá     
    
Tiết 5: Trời và đất     
    
Tiết 6: Con người     
    
Tiết 7: Sự sa ngã     
    
CHƯƠNG II: TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA     

Mục 2: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi”     
    
Mục 3: Chúa Giêsu Kitô “bởi phép Đức   Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,   sinh bởi bà Maria đồng trinh”     

Tiết 1: Con Thiên Chúa làm người     
    
Tiết 2: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,   sinh bởi bà Maria đồng trinh”    
    
Tiết 3: Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô     
    
Mục 4: Chúa Giêsu Kitô đã   “chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,   chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác”     

Tiết 1: Chúa Giêsu và Israel     
  
Tiết 2: Chúa Giêsu “chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết”     
    
Tiết 3: Chúa Giêsu Kitô được “táng xác”     
    
Mục 5: Chúa Giêsu Kitô “xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại”     

Tiết 1: Đức Kitô “xuống ngục tổ tông”     
    
Tiết 2: “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại”     
 
Mục 6: Chúa Giêsu “lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”     
    
Mục 7: Ngày sau bởi trời”, Người “lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”     
    
CHƯƠNG III: TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN     

Mục 8: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”     
    
Mục 9: “Tôi tin Hội Thánh Công giáo”     

Tiết 1: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa     
    
Tiết 2: Hội Thánh - Dân Thiên Chúa, Thân Thể Đức Kitô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần    

Tiết 3: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền     
    
Tiết 4: Các Kitô hữu: Phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến     
    
Tiết 5: “Các Thánh thông công”     
    
Tiết 6: Đức Maria – Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội Thánh     
    
Mục 10: “Tôi tin phép tha tội”     
    
Mục 11: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”     
    
Mục 12: “Tôi tin hằng sống vậy”     
    
PHẦN THỨ HAI: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO     

ĐOẠN THỨ NHẤT: NHIỆM CỤC BÍ TÍCH    

CHƯƠNG I: MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI ĐẠI CỦA HỘI THÁNH     

Mục 1: Phụng vụ - Công trình của Ba Ngôi Chí Thánh 
    
Mục 2: Mầu nhiệm Vượt Qua trong các bí tích của Hội Thánh  
    
CHƯƠNG II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG CÁC BÍ TÍCH

Mục 1: Cử hành phụng vụ của Hội Thánh     
    
Mục 2: Nhiều phụng vụ khác nhau và một mầu nhiệm duy nhất     
    
ĐOẠN THỨ HAI: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH     

CHƯƠNG I: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO     

Mục 1: Bí tích Rửa Tội     
    
Mục 2: Bí tích Thêm Sức     
    
Mục 3: Bí tích Thánh Thể     
    
CHƯƠNG II: CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH     

Mục 4: Bí tích Thống Hối và Giao Hoà     

Mục 5: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân     

CHƯƠNG III: CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ SỰ HIỆP THÔNG     

Mục 6: Bí tích Truyền Chức Thánh 
    
Mục 7: Bí tích Hôn Phối     
 
CHƯƠNG IV: NHỮNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC     

Mục 1: Các á bí tích     
    
Mục 2: An táng theo nghi thức Kitô giáo     

PHẦN THỨ BA: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ     

ĐOẠN THỨ NHẤT:   ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI: SỐNG TRONG THẦN KHÍ

CHƯƠNG I: PHẨM GIÁ CỦA NHÂN VỊ     

Mục 1: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa     
    
Mục 2: Ơn gọi của chúng ta là đến hưởng vinh phúc     
    
Mục 3: Sự tự do của con người     
    
Mục 4: Tính luân lý của các hành vi nhân linh     
    
Mục 5: Tính luân lý của các đam mê     
    
Mục 6: Lương tâm luân lý     
    
Mục 7: Các nhân đức     
    
Mục 8: Tội lỗi     
    
CHƯƠNG II: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI
    
Mục 1: Cá vị và xã hội     
    
Mục 2: Sự tham gia vào đời sống xã hội     
    
Mục 3: Công bằng xã hội     
    
CHƯƠNG III: ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG 

Mục 1: Luật luân lý     
    
Mục 2: Ân sủng và sự công chính hoá     
    
Mục 3: Hội Thánh, Mẹ và Thầy     
    
ĐOẠN THỨ HAI: MƯỜI ĐIỀU RĂN     
    
CHƯƠNG I: “NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”     

Mục 1: Điều răn thứ nhất     
    
Mục 2: Điều răn thứ hai     
    
Mục 3: Điều răn thứ ba     
   
CHƯƠNG II: “NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH”     

Mục 4: Điều răn thứ tư     
    
Mục 5: Điều răn thứ năm     
    
Mục 6: Điều răn thứ sáu     
    
Mục 7: Điều răn thứ bảy     
    
Mục 8: Điều răn thứ tám     
    
Mục 9: Điều răn thứ chín     
    
Mục 10: Điều răn thứ mười     
    
PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO     

ĐOẠN THỨ NHẤT: KINH NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU     
     
CHƯƠNG I: MẠC KHẢI VỀ CẦU NGUYỆN     

Mục 1: Trong Cựu Ước     
    
Mục 2: Khi thời gian viên mãn     
    
Mục 3: Trong thời của Hội Thánh     
    
CHƯƠNG II: TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN  
  
Mục 1: Những nguồn mạch của kinh nguyện     
 
Mục 2: Con đường cầu nguyện     
    
Mục 3: Những người hướng dẫn cầu nguyện     
    
CHƯƠNG III: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN     

Mục 1: Những các diễn đạt việc cầu nguyện     
    
Mục 2: Cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện     
    
ĐOẠN THỨ HAI: LỜI KINH CỦA CHÚA: KINH LẠY CHA
    
Mục 1: “Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng”     
    
Mục 2: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”     
    
Mục 3: Bảy lời cầu xin  


Xem v
à tải xuống file PDF