Clock-Time

SƯ PHẠM GIÁO LÝ

SƯ PHẠM GIÁO LÝ
SÁCH: SƯ PHẠM GIÁO LÝ

TÁC GIẢ: VÔ DANH
MỤC LỤC

Chương 1. Vị trí – ơn gọi 

Bài 1. Giáo lý viên là ai?

Bài 2. Những đức tính cần thiết

Chương 2. Những nguyên tắc căn bản về giáo lý

Bài 1. Thế nào là giáo lý ?

Bài 2. Chủ đích của việc dạy giáo lý

Bài 3. Giáo lý với Thánh Kinh

Bài 4. Giáo lý với phụng vụ

Bài 5. Nội dung của giáo lý 

Chương 3. Sư phạm huấn giáo 

Bài 1. Một số nguyên tắc sư phạm căn bản

Bài 2. Phương pháp dạy giáo lý

Bài 3. Một số phương pháp căn bản thường dùng 

Bài 4. Phương cách chuẩn bị một bài giáo lý

Bài 5. Tiến trình một giờ dạy giáo lý 

Bài 6. Sử dụng ngôn ngữ và cử điệu khi giảng bài 

Chương 4. Tâm lý lứa tuổi 

Bài 1. Tuổi từ  0 –-  7 

Bài 2. Tuổi từ  7  -  9 

Bài 3. Tuổi từ  9 –-  12

Bài 4. Tuổi từ  12 –-  14 (tuổi chuyển tiếp)

Bài 5. Tuổi từ 14 -  17

Chương 5. Giáo dục đức tin 

Bài 1. Giáo dục đức tin tuổi khai tâm 

Bài 2. Giáo dục đức tin tuổi thiếu nhi  (từ 7 –-  9 tuổi)

Bài 3. Giáo dục đức tin tuổi thiếu nhi  (từ 10  -  13 tuổi) 

Bài 4. Giáo dục tôn giáo tuổi dậy thì  (từ 13 -  16 tuổi)

Bài 5. Giáo dục tôn giáo tuổi thiếu niên  (từ 15  -  18 tuổi) 


Tải file word đầy đủ tại đây