Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 457 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 05.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 05.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 614 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 04.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 04.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 692 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 03.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 03.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 875 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 02.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 02.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 897 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 01.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 01.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1570 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 01.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 01.08.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 714 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 31.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 31.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1270 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Trong Cơn Đại Dịch Covid-19 | Ngày 29.07.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Trong Cơn Đại Dịch Covid-19. Vào lúc 19h00 ngày 29.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.