Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 285 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C | Ngày 28.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 28.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 217 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C | Ngày 28.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 28.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 494 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C | Ngày 28.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 28.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 256 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B | Ngày 27.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 27.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 218 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI” | Ngày 25.11.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI”. Vào lúc 19h00 ngày 25.11.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 221 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm B | Ngày 26.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 26.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 272 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm B | Ngày 25.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 25.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 337 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm B - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Ngày 24.11.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Vào lúc 05h00 ngày 24.11.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.