Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường

/ 792 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 12.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 12.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 772 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 11.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 11.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1149 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 10.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 10.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1054 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 09.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 09.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 821 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 08.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 08.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 642 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 07.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Vào lúc 05h00 ngày 07.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 601 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 06.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 06.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 591 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 06.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 06.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.