Clock-Time

Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2023: Phiên bản Tiếng Việt

Phiên bản Tiếng Việt của bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 do Lm. Đaminh Trần Thiện Đà chuyển ngữ. Đại hội sẽ được diễn ra tại Lisbon từ ngày 01 – 06/8/2023.

Giới Trẻ
Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2023: Phiên bản Tiếng Việt

Phiên bản Tiếng Việt của bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 do Lm. Đaminh Trần Thiện Đà chuyển ngữ. Đại hội sẽ được diễn ra tại Lisbon từ ngày 01 – 06/8/2023.

Tải file pdf: tại đây

Nguồn: Trang Tin TGP Hà Nội