Clock-Time
/ 1980 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Mỹ Hảo - Phú Cường

Họ đạo Mỹ Hảo xuất hiện từ thời nào, hiện chưa rõ......

/ 7667 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Phú Lợi - Phú Cường

Nhà thờ Phú Lợi trước đây thuộc trại Gia Binh Sư Đoàn 5, từ Phúc Hải, Biên Hòa chuyển sang......

/ 2155 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Phú Long - Phú Cường

Giáo xứ Phú Long, trước đây là một họ đạo thuộc giáo xứ Lái Thiêu......

/ 4152 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Vinhsơn - Phú Cường

Giáo xứ Vinh Sơn được thành lập vào ngày 19/07/1966......

/ 2287 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Lái Thiêu - Phú Cường

Theo quyển "Lịch sử Truyền giáo ở Đàng Trong" xuất bản năm 1924 tại Paris......

/ 2302 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Chánh Thiện - Phú Cường

Họ đạo Chánh Thiện cũng như Họ đạo Mỹ Hảo, Bà Lụa và Long Cầu......

/ 7929 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Búng - Phú Cường

Giáo xứ Búng được phôi thai từ thời vua Gia Long (1802 - 1819), do công của ông Tổ có tên là Bình......

/ 1892 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bình Sơn - Phú Cường

Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, ở Quảng Ngãi có ông Nguyễn Văn Bình......

/ 3247 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bến Sắn - Phú Cường

Giáo xứ Bến Sắn được hình thành do những người miền Trung chạy vào lập nghiệp......

/ 1680 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bà Lụa - Phú Cường

Giáo xứ Bà Lụa được hình thành khoảng trước năm 1930, thuộc Giáo xứ Phú Cường, Giáo phận Sài Gòn. Đến năm 1953......