Clock-Time
/ 3575 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bình Hòa - Phú Cường

Ngày 15/08/1968: dịp đại lễ Đức Mẹ Lên Trời, Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên......

/ 2163 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Mỹ Hảo - Phú Cường

Họ đạo Mỹ Hảo xuất hiện từ thời nào, hiện chưa rõ......

/ 8309 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Phú Lợi - Phú Cường

Nhà thờ Phú Lợi trước đây thuộc trại Gia Binh Sư Đoàn 5, từ Phúc Hải, Biên Hòa chuyển sang......

/ 2347 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Phú Long - Phú Cường

Giáo xứ Phú Long, trước đây là một họ đạo thuộc giáo xứ Lái Thiêu......

/ 4621 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Vinhsơn - Phú Cường

Giáo xứ Vinh Sơn được thành lập vào ngày 19/07/1966......

/ 2587 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Lái Thiêu - Phú Cường

Theo quyển "Lịch sử Truyền giáo ở Đàng Trong" xuất bản năm 1924 tại Paris......

/ 2464 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Chánh Thiện - Phú Cường

Họ đạo Chánh Thiện cũng như Họ đạo Mỹ Hảo, Bà Lụa và Long Cầu......

/ 2037 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bình Sơn - Phú Cường

Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, ở Quảng Ngãi có ông Nguyễn Văn Bình......

/ 3476 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bến Sắn - Phú Cường

Giáo xứ Bến Sắn được hình thành do những người miền Trung chạy vào lập nghiệp......

/ 1855 / Hạt Phú Cường

Giáo Xứ Bà Lụa - Phú Cường

Giáo xứ Bà Lụa được hình thành khoảng trước năm 1930, thuộc Giáo xứ Phú Cường, Giáo phận Sài Gòn. Đến năm 1953......